หนังสือทั่วไป
167 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
506 หน้า
  View TOC
TOC:
 • สุขทุกข์เหมือนฝันไป
 • ฐานที่มั่นของอุปาทาน
 • บรรลุธรรม
 • มหาสติปัฏฐานสูตร
หนังสือทั่วไป
544 หน้า ; 30 ซม.
  รวบรวมและเรียบเรียงประวัติอุบาสกในสมัยพุทธกาล ตั้งแต่ ชีวประวัติ อดีตชาติ วิถีชีวิต วิถีกรรม และการบรรลุธรรม โดยแบ่งอุบาสกออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1. อุบาสกที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะ 2. ผู้ประกาศตนเป็นอุบาสกถึงสรณะ และผู้ที่ไม่ได้ประกาศตนแต่เข้าถึงสรณะ 3. ผู้ที่เป็นสาวกของเจ้าลัทธิทั้งหลาย
รวบรวมและเรียบเรียงประวัติอุบาสกในสมัยพุทธกาล ตั้งแต่ ชีวประวัติ อดีตชาติ วิถีชีวิต วิถีกรรม และการบรรลุธรรม โดยแบ่งอุบาสกออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1. อุบาสกที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะ 2. ผู้ประกาศตนเป็นอุบาสกถึงสรณะ และผู้ที่ไม่ได้ประกาศตนแต่เข้าถึงสรณะ 3. ผู้ที่เป็นสาวกของเจ้าลัทธิทั้งหลาย
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
62 p.
  Dedicated to My Parents Dr.Samtani H.E.M.L.Pin Malakul
Dedicated to My Parents Dr.Samtani H.E.M.L.Pin Malakul
หนังสือทั่วไป
179 หน้า
หนังสือทั่วไป
253 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
98 หน้า
หนังสือทั่วไป
171 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบสี
  ที่ระลึกงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 1 ตุลาคม 2550
Note: ที่ระลึกงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 1 ตุลาคม 2550
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
96 หน้า ; 19 ซม.