หนังสือทั่วไป
208 หน้า
หนังสือทั่วไป
152 หน้า
หนังสือทั่วไป
185 หน้า
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
50 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
167 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
169 หน้า ; 17 ซม.
หนังสือทั่วไป
158 หน้า
หนังสือทั่วไป
506 หน้า
    View TOC
TOC:
  • สุขทุกข์เหมือนฝันไป
  • ฐานที่มั่นของอุปาทาน
  • บรรลุธรรม
  • มหาสติปัฏฐานสูตร
หนังสือทั่วไป
544 หน้า ; 30 ซม.
    รวบรวมและเรียบเรียงประวัติอุบาสกในสมัยพุทธกาล ตั้งแต่ ชีวประวัติ อดีตชาติ วิถีชีวิต วิถีกรรม และการบรรลุธรรม โดยแบ่งอุบาสกออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1. อุบาสกที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะ 2. ผู้ประกาศตนเป็นอุบาสกถึงสรณะ และผู้ที่ไม่ได้ประกาศตนแต่เข้าถึงสรณะ 3. ผู้ที่เป็นสาวกของเจ้าลัทธิทั้งหลาย
รวบรวมและเรียบเรียงประวัติอุบาสกในสมัยพุทธกาล ตั้งแต่ ชีวประวัติ อดีตชาติ วิถีชีวิต วิถีกรรม และการบรรลุธรรม โดยแบ่งอุบาสกออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1. อุบาสกที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะ 2. ผู้ประกาศตนเป็นอุบาสกถึงสรณะ และผู้ที่ไม่ได้ประกาศตนแต่เข้าถึงสรณะ 3. ผู้ที่เป็นสาวกของเจ้าลัทธิทั้งหลาย
หนังสือทั่วไป
135 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบสี ; 19 ซม.