หนังสือทั่วไป
ญ, 376 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฎ) 205 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฐ) 293 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา,ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Note: ฉบับอัดสำเนา,ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ด) 331 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
ดุษฎีนิพนธ์
(ท), 263 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
หนังสือทั่วไป
(7), 106 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
 • บทที่ 3 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำ
 • บทที่ 4 ลักษณะของภาวะผู้นำเชิงพุทธ
 • บทที่ 5 ภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรม
 • บทที่ 6 หน้าที่ของภาวะผู้นำ
 • บทที่ 7 อุปสรรคของภาวะผู้นำ
 • บทที่ 8 พระพุทธศาสนากับการเผยแผ่
 • บทที่ 9 คุณสมบัติของพระธรรมฑูต
 • บทที่ 10 บทสรุปวิเคราะห์
หนังสือทั่วไป
(13), 279 หน้า ; 22 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ภาคหนึ่ง ทำไมเราควรฝึกใจโดยใช้สมอง
 • ภาคสอง เราจะฝึกใจและสมองได้อย่างไร
หนังสือทั่วไป
(ก-ข) 392 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สถานภาพของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน
 • ลักษณะของยุคโลกาภิวัตน์
 • ผลกระทบของยุคโลกาภิวัตน์ที่มีต่อพระพุทธศาสนาเชิงจริยธรรม
 • ผลกระทบของยุคโลกาภิวัตน์ที่มีต่อพระพุทธศาสนาเชิงมนุษยธรรม
 • การปรับตัวของพระพุทธศาสนาอย่างมีระบบ
 • การปรับตัวของพระพุทธศาสนาอย่างมีเหตุผล
 • ประวัติผู้เขียน
หนังสือทั่วไป
113 หน้า : 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 การปฏิเสธและยืนยันโลกหน้าในปายาสิสูตร
 • บทที่ 3 ความเป็นเหตุเป็นผล การปฏิเสธและยืนยันโลกหน้าเป็นปายาสิสูตร
 • บทที่ 4 ปายาสิสูตรกับการประยุกต์ใช้ในสังคมไทยปัจจุบัน
 • บทที่ 5 สรุป
หนังสือทั่วไป
196 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ก้าวไปในบุญ
 • ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม
 • หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่
 • นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฐ) 286 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
หนังสือทั่วไป
(17), 273 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 แนวคิดพื้นฐานการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
 • บทที่ 3 สถานการณ์พระพุทธศาสนาและพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์และชุมชนในสังคมไทย
 • บทที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาวะการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
 • บทที่ 5 รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
 • บทที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะ