นวนิยาย
335 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
455 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
294 หน้า
นวนิยาย
484 หน้า
    รางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประขำปี 2534
Note: รางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประขำปี 2534
นวนิยาย
432 หน้า
นวนิยาย
289 หน้า
นวนิยาย
438 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
961 หน้า

ชี้ค 2545

นวนิยาย
539หน้า
    รางวัลดีเด่น ประเภทนวนิยาย จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2533
Note: รางวัลดีเด่น ประเภทนวนิยาย จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2533
นวนิยาย
341 หน้า
นวนิยาย
354 หน้า
นวนิยาย
443 หน้า