นวนิยาย
508 หน้า
นวนิยาย
246 หน้า
นวนิยาย
2เล่ม

ทางรัก 2546

นวนิยาย
2เล่ม
นวนิยาย

นวนิยาย

นวนิยาย
422 หน้า;
นวนิยาย
236 หน้า.

รังหงส์ 2548

นวนิยาย
2 เล่ม.
นวนิยาย
534 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
119 หน้า 19 ซม.
นวนิยาย
189 หน้า ; 21 ซม.