วารสาร
90 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
  ธันวาคม 2559
Note: ธันวาคม 2559
TOC:
 • งานยังไม่เสร็จ
 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระเจ้าแผ่นดินผู้สถิตในหัวใจไทยนิจนิรันดร์
 • จาก...ดิสโก้ สู่ วอลซ์
 • น้ำทิพย์จากฟ้าสู่ปวงประชาในแผ่นดิน ในวันที่พ่อไม่อยู่
 • เปิดประตูสู่โครงการตามรอยทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันของมูลนิธิชัยพัฒนา คนกับป่า วิถีที่ยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • สูตรอาหารจากสวนหลังบ้าน(ชัยพัฒนา) ไข่พระอาทิตย์
 • ข้ามขอบฟ้าไปกับชัยพัฒนา แรงบันดาลใจตามรอยเบื้อพระยุคลบาทของมหาราชผู้ยิ่งใหญ่
 • อิ่มริมทางแบบชัยพัฒนา
 • รายนามผู้บริจาคสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2559
 • รายนามผู้บริจาคสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูภาคใต้ เดือนพฤษภาคม -เดือนกันยายน 2559
 • รายนามผู้บริจาคสมทบวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2559
วารสาร
255 หน้า : 30 ซม. + 1 ซีดีรอม
  ปีที่ 17 เล่มที่ 50 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
Note: ปีที่ 17 เล่มที่ 50 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
TOC:
 • หลักนิติธรรมกับการบริหารประเทศ
 • พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับประชาธิปไตย
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคณะตุลาการรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
 • รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น มาตรา 9 : ความพยายามที่จะแก้ไขของนายกรัฐมนตรีชินดซ อาเบะ (Shinzo Abe)
 • บทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในกรณีการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
 • ประชาธิปไตยที่ใคร ๆ คงอยากเห็น
 • ปัญหาสิทธิมนุษยชนกับคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
 • อำนาจองค์กรตุลาการในมิติทางการเมือง : สำรวจความรู้ทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย
 • หลักนิติธรรมภายใต้สถานการณ์แบ่งขั้วทางความคิดของสังคม
 • หลักนิติธรรมกับการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมอาญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์สากลและหลักเกณฑ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย กรณีการรักษาพยาบาล
 • การปกครองตามหลักนิติธรรมในมุมมองขององค์กรเอกชนต่างประเทศ
 • สิทธิมนุษยชน : ประชาชนกับการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนุญ
 • การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ กรณีการจัดหาพัสดุภาครัฐ
วารสาร
247 หน้า : 30 ซม. + 1 ซีดีรอม
  ปีที่ 17 เล่มที่ 49 มกราคม - เมษายน 2558
Note: ปีที่ 17 เล่มที่ 49 มกราคม - เมษายน 2558
TOC:
 • ประชาธิปไตยกับขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ
 • ศาลรัฐธรรมนูญและความมีส่วนร่วมในนิติรัฐ
 • แนวทางการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย
 • หน้าที่พลเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 • ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ
 • ระบอบประชาธิปไตยในอุดมคติ
 • รูปแบบของวุฒิสภาที่เหมาะกับประเทศไทยกับความสอดคล้องตามหลักประชาธิปไตย
 • ประชาธิปไตย : ประวัติศาสตร์ แนวคิด ปัญหา แนวทางแก้ไขและพัฒนา
 • การกระทำทางนิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตย
 • ประชาธิปไตยแนวพุทธ
 • หลักประชาธิปไตยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • ความเข้าใจการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนชาวไทย
 • บทบาทของรัฐสภาในการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
 • การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์กับการพัฒนาประชาธิปไตย
 • การแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของนิติบุคคลและผูเแทนนิติบุคคลในกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555
 • ศึกษาวิเคราะห์การสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักรา 255 มาตรา 68
 • The Independence of the Constitutional Court in the Modern World
วารสาร
132 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เมษายน - มิถุนายน 2548
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เมษายน - มิถุนายน 2548
TOC:
 • อันว่าเงินคงคลังนั้นเป็นฉันใด
 • การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
 • เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) : นวัตกรรมในกระบวนการจัดการงบประมาณ
 • บทเรียนราคาแพงจาก "สึนามิ" คลื่นเพชฌฆาต
 • บทบาทของรัสเซียในเอเชียตะวันออกและโอกาสสำหรับประเทศไทย
 • แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตในการจัดการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
 • แนวคิดและยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาล
 • ระบบงบประมาณของประเทศสหราชอาณาจักร
 • การปรับปรุงระบบการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 • แวดวงสำนักงบประมาณ
 • สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Strategic - baxed Budgeting : Best Practices for ASEAN Secretatiat Budgetary System
 • งบประมาณน่ารู้
 • เศรษฐศาสตร์รอบตัว
 • Web 2 Click
วารสาร
94 หน้า: ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 41 ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 41 ตุลาคม - ธันวาคม 2558
TOC:
 • การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการด้านการงบประมาณ : OECD Asian Senior Budget Officials Meeting คร้ังที่ 11
 • ระบบงบประมาณสองขา
 • งบประมาณกับการบูรณาการ
 • การจัดทำงบประมาณประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2560
 • แวดวงสำนักงบประมาณ
 • การประเมินมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล : กลไกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
 • เปิดมิติท่องเที่ยวไทยประตูสู่อาเซียน
 • การจัดการความขัดแย้งในการทำงาน
 • ถาม -ตอบ ประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบด้านการงบประมาณ
 • ความสุขของชีวิต
วารสาร
679 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม + 1 ซีดีรอม
  ประจำปี 2559
Note: ประจำปี 2559
TOC:
 • แนวทางการขับเคลื่อแนวนโยบายสาธารณะในกิจการโทรทัศน์ภายใต้กรอบกฎหมาย:กรณีกิจการโทรทัศร์และรายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
 • การศึกษาการประมูลคลื่นความถี่ในประเทศต่าง ๆ
 • ประกาศเรื่องการกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมฯ : ความก้าวหน้าในการคุ้มครองผู้บริโภค(ที่ยังเป็นเพียงการเริ่มต้น)
 • เปิดวิชั่น 3 ปี เลขาธิการ กสทช. ลุย 3 เป้า "เข้าถึง-ยกระดับ-จัดสรรคลื่น" ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
 • ความท้าทายในการบริหารคลื่นความถี่
 • What Determines the use of mobile inernet and bobile payment? Implications from previous literature
 • การบริหารจัดการคลื่นความถี่
 • เทคโนโลยี Internet of Things และข้อเสนอแนะในการบริหารคลื่นความถี่ในประเทศไทย
 • การเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาตในกิจการโทรคมนาคม : ศึกษาประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราฃวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556
 • 4G Voice over LTE สมรภูมิการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับผู้ประกอบการ OTT
 • การควบรวมกิจการโทรทัศน์เข้าข่ายการโอนสิทธิเฉพาะตัวของผู้รับใบอนุญาจริงหรือ
 • การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ของพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงินและรายเดือนในประเทศไทย
 • การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตต
 • การเดินทาง 4 ปีปว่าของ กสทช. กับผลงาน ความท้าทาย และความคาดหวังจากสังคมไทย
 • การระงับข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความท้าทายใหม่ของการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ : วิเคราะห์ ประเมิน และพัฒนา
 • การเขัาถึงบริการโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์ของผู้สูงอายุไทย
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานเทคโนโลยีเครือข่ายมือถือ 4G ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • การพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่กุญแจดอกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทย
 • การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล
 • การสื่อสารไร้สายระยะใกล้ตัวด้วยแสงที่มองไม่เห็น : เทคโนโลยี การพัฒนา และการขับเคลื่อน
 • การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบ Business Intelligence (BI) ในยุค Big Data
 • กระบวนการพัฒนากิจการโทรทัศน์ดิจิทัลในช่วงการเปลี่ยนผ่น
 • ผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลต่้อการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ของประเทศไทย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
 • พฤติกรรมการเปิดรับชมและความพึงพอใจที่มีต่อการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
วารสาร
50 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 59 ตุลาคม - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 59 ตุลาคม - ธันวาคม 2559
TOC:
 • เทิดไว้เหนือเกล้า
 • คุยกับ อพส.
 • เรื่องเล่า...จากปก สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุรชณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
 • คลังปัญญาประชาบดี การเสิรมพลังประชารัฐเพื่อสังคม
 • พม. เดินหน้าประชารัฐส่งเสริมศักยภาพ อพม. พร้อมมอบรางวัล อพม.ดีเด่นประจำปี 2559
 • วันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณธโลก (World Homeless Day) ประจำปี 2559
 • ย้อมผ้าสีดำเพื่อคนไรัที่พึ่งให้มีชุดแต่งกาบน้อมถวายความอาลับ
 • หมอนยางพาราเพื่อคนไร้ที่พึ่ง
 • เครื่องใช้จำเป็น จากใจ เอสซีจี
 • พม. ลงพื้นที่บูรณาการการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สนามหลวง
 • ราษฎรบนพื้นที่สูง 999 ดวงใจ ร่วมอาลัยพ่อหลวง
 • iSMART โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนางานสวัสดิการสังคม
 • รวมพลัง พม. เพื่อสร้่างสุขภาวะที่ดี ออกกำลังกายทุกวันพุธขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี
 • โครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ตามกรอบแนวคิด "Power+plus...อาสาพลังบวก ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จับมือ พม. ลงนาม MOU ให้บริการตรวจทางนิติวิทยาศาตร์แก่คนไร้ที่พึ่ง
 • พม.เปิดศูนย์บริการข้าราชการบำนาญ "ลูกประชาบดี"
 • นโยบาย พม. ปี 2560 เน้น "3A" ตอบโจทย์ "ปัญหาสังคมรอไม่ได้"
 • Amazon Go กับก้าวต่อไปของงานสวัสดิการสังคม
 • SMART 4.5 สู่ iSMART 5.0 (Social Innovaiton for Social Welfare) ร่วมสร้างสรรค์อนาคตทางสังคมที่ดีขึ้นไปด้วยกัน
 • ปัญหาของชุมชน ต้องเห็นและร่วมแก้โดยชุมชนเอง ให้เห็น "สิ่งที่ชุมชนมี" ไม่ใช่มองเห็นแค่ "สิ่งที่ชุมชนน่าจะต้องมี"
 • ความงดงามและทรงคุณค่าแห่งประชาคมอาเซียน
 • หวานแล้วกลม ขมแล้วสวย
 • บ้านมิตรไมตรี
วารสาร
164 หน้า : ตาราง, กราฟ ; 26 ซม.
  ปีที่ 20 ฉบับที่ 39 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 20 ฉบับที่ 39 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
TOC:
 • ผลผลิตกรดแลคติกจากกระบวนการหมักเศษผลไม้
 • พฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่ง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างระดับไกลเคตฮีโมโกลบินและภาวะไมโครอัลบูมินในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาในหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการไม่สุขสบาย วิธีการเผชิญความเครียดและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่ายโรคเนื้องอกสมองหลังผ่าตัด
 • การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์จากขิงโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง
 • ผลของโปรแกรมการส่้งเสริมการดูแลช่องปากด้วยตนเองร่วมกับการอมกลั้วปากด้วยน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ต่ออาการเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและคอที่ได้รับการฉายรังสีหรือร่วมกับเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก
 • การสำรวจปัญหาและพฤติกรรมการใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนศรีษะจรเข้น้อย จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตันทุนกิจกรรมการบริการคัดกรองโรคเรื้อรังในร้านยา อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 • ผลของการใช้โอโซนร่วมกับความร้อนในการกำจัดเชื้อ Salmonella Typhimurium, Escherichia coli และ Saccharomyces cerevisiae ในน้ำตาลสด น้ำลำใย และน้ำมะพร้าว
 • บทบาทพยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวบนพื้นฐานทฤษฎีพัฒนาการครอบครัว
 • แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ : จากการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การนำไปปฏิบัติ
วารสาร
48 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2558
Note: ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2558
TOC:
 • คุมประพฤติอาเซียน การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม คร้ังที่ 3
 • คนดีคนเด่น คุมประพฤติ คิดดี ปฏิบัติดี ผลลัพธ์ดี...เยี่ยม
 • เรื่องเล่าคุมประพฤติ ความต้องการของสำนักงานคุมประพฤติในการใช้ล่ามแปลภาษา
 • สังคมเดียวกัน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างคน
 • Probation Around the World การดูแลอย่างต่อเนื่องของสาธารณรัฐสิงคโปร์
 • งานวิจัย ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
 • กฎหมายน่ารู้ จับตาอุ้มบุญเถื่อน หลังคลอดกฎหมาอุ้มบุญ
 • หาเรื่องดี ๆ เข้าตัว ผู้คำประกันมีเฮ กฎหมายใหม่คุ้มครองปลดล็อก "ผู้ค้ำประกัน"
 • บทความพิเศษ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติหน่วยงานต้นแบบระดับกระทรวง เพื่อประชาชนทุกระดับ
วารสาร
49 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
TOC:
 • นวัตกรรมการเขียนคู่มือการปฏบัติงาน
 • คน : พัสดุ
 • การพัฒนาเครืองปิดผนึกแอมพลู
 • ข้อมูลการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรออนไลน์
 • ฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์
 • เพื่มประสิทธิภาพการให้บริการเครื่อง Franz Diffusion Cell ด้วยระบบ Lean
 • หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ : มุ่งสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ด้านกายภาพและเคมีสำหรับทดสอบน้ำแข็งและน้ำดื่ม
 • ความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีต่อโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talant Management
วารสาร
89 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 42 มกราคม - มีนาคม 2559
Note: ปีที่ 13 ฉบับที่ 42 มกราคม - มีนาคม 2559
TOC:
 • งบประมาณและเจ้าหน้าที่งบประมาณ
 • งบประมาณของประเทศญี่ปุ่น
 • โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านงบประมาณที่รชอาณาจักรภูฏาน
 • การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการพัฒนาระบบประกันสุภขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
 • กระแสศิลป์คุณค่าและมูลค่า : The Values of art stream
 • Bio Economy แนวคิดเศรษฐกิจใหม่สู่ประเทศไทยที่ยั่งยืน
 • รายงานสถานการณ์ด้านงบแระมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
 • ถาม-ตอบ (Questions & Answers) ประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบด้านการงบประมาณ
 • แวดวงสำนักงบประมาณ
 • ข้อคิดจากการปฏิบัตธรรม
 • ความสุขของชีวิต
วารสาร
76 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 43 เมษายน - มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 13 ฉบับที่ 43 เมษายน - มิถุนายน 2559
TOC:
 • คนคนหนึ่งในสำนักงบประมาณ
 • งบประมาณประเทศแคนาดา
 • การป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การเดินทางของศาสนาในอาเซียน:The Buddhsim in ASEAN
 • การประชุมผู้บริหารด้านการงบประมาณประจำปีของ OECD ครั้งที่ 37
 • รายงานสถานการณ์ด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาศที่ 2
 • ถาม - ตอบ (Question & Answers)
 • แวดวงสำนักงบประมาณ
 • Web 2 Click
 • ความสุขของชีวิต ตอน : การทำงานมห้เป็นพระนิพพานตามพระไตรปิฎก (1)