ดุษฎีนิพนธ์
ก-ด, 392 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ด) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ด) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ดุษฎีนิพนธ์
ก-ฎ, 204 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ถ), 317 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฐ) 171 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ด) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ด) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ดุษฎีนิพนธ์
ก-ม, 422 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ด) พุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ด) พุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฏ) 293 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ดุษฎีนิพนธ์
ก-ฏ, 327 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์(ศน.ด) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์(ศน.ด) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฐ) 336 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ด) 313 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์(ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์(ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
วารสาร
117 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
วารสาร
51 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2556
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 2556
TOC:
 • ท่องเที่ยววัฒนธรรมตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • เชียงคาน...เมืองแห่งเรือนโบราณวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
 • แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตำบลหนามแดง
 • เพลงจากวรรณคดี
 • เล่าสู่กันฟัง
 • สังคมสงบสุขด้วยพุทธปรัชญา
 • ศิปลไม่สูญที่ศูนย์ศิลป์ : สะท้อนมุมมองจากบทบาทของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • บทความวิจัย : วัฒนธรรมองคืกรกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนางานของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • บทความวิจัย : กระบวนการให้บริการงานด้านศิลปวัฒนธรรมของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วารสาร
116 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556
TOC:
 • 39 ปีของแบบจำลองความจำขณะปฏิบัติการ : งานวิจัยและการประยุกต์
 • ผลของการอกกำลังกายบนลู่วิ่งไฟฟ้าที่มีต่อหน้าที่บริหารจัดการของสมองในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์
 • โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องการโรคอุจจาระร่วงรุนแรงจากเชื้ออีโคไล
 • โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความไว้วางใจในแพทย์ และความยึดมั่นในคำแนะนำของแพทย์ที่มีต่อผลลัพธ์การควบคุมเบาหวานของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
 • การวินิจฉัยทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยประยุกต์โมเดลลำดับขั้นคุณลักษณะและการทสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
 • การพัฒนาวิธีการคัดเลือกข้อสูบข้อถัดไปโดยใช้ทฤษฎีการตัดสินใจในการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
 • การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างามรรถภาพการประเมินภายในสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิงบัติงานอิงสมรรนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน