วารสาร
406 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560
TOC:
 • การประเมินกำลังในสนามของชั้นพื้นที่ทางรีไซเคิลโดยทดสอบทะลุทะลวงด้วยกรวยแบบพลวัต
 • การควบคุมระดับน้ำในกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยใช้ตัวควบคุมแบบฟัซซีลอจิกแบบ 2 เงื่อนไข
 • การทดสอบจลนศาสตร์แบบไปข้างหน้าและจลนศาสตร์แบบผกผันของหุ่นยนต์แขนกล 6 แกน
 • การพัฒนา MATLAB GUI สำหรับการวินิจฉัยฟอลต์มอเตอร์เหนี่ยวนำ
 • ผลความเข้มสนามไฟฟ้าที่มีคุณภาพของชานมในกระบวนการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์
 • ศักยภาพการเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 100 ของเรือประมงชายฝั่งในประเทศไทย
 • การจัดเส้นทางเดินรถขนส่งในการอพยพเมื่อเกิดอุทกภัย โดยการพิจารณาประเภทของผู้ประสบภัย
 • ปัจจัยในการกัดชิ้นงานด้วยมัดกัดเอ็นมิลล์โซลิดคาร์ไบด์เคลือบผิวไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ที่มีผลต่ออายุการใช้งานของคมตัดและเรียบผิว
 • พารามิเตอร์การผลิตที่เหมาะสมที่สุดของวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงและผงไม้ยางพาราโดยการใช้การออกแบบบ็อกซ์-เบห์นเคน
 • การพัฒนาหุ่นยนต์ติตามผู้สูงอายุผ่านไคเนคด้วยควบคุมแบบฟัซซี
 • ช่วงความเชื่อมั่นแบบภาวะน่าจะเป็นโปรไฟล์สำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน
 • การตัดฟิล์มสองมิติตามขั้นคุณภาพ
 • ดัชนีภาพสีผสมจากข้อมูลดาวเทียม SMMS ของประเทศไทย
 • กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล กรณีศึกษาโรงงานจ้ำตาลกลุ่มวังขนาย
 • การศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาเมืองพัทยาสู่ประชาคมอาเซียน
 • การจัดเรียงของเมล็ดดอกทานตะวันและการบรรจุที่มีประสิทธิภาพ
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 3
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 3
TOC:
 • การพัฒนานิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรม
 • ศูนย์ยุติธรรมชุชนฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนของกองทุนยุติธรรม
 • โครงการอบรมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ รุ่นที่ 1-2
 • พ.ร.บ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
วารสาร
149 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที 1 มาราคม-เมษายน 2560
Note: ปีที่ 7 ฉบับที 1 มาราคม-เมษายน 2560
TOC:
 • การมีส่วนร่วมของชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะที่มีต่อการอนุรกษ์ทรัพยากระรรมชาติในเขตพื้นที่ป่าธรรมชาติ : กรณีศึกษาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน
 • การพัฒนาตัวบ่งชี้จิตวิญญาณความเป็นครูของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผลของการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวต่อสุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเรียนเสมือนจริงสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อคุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจ และความภักดัของลูกค้า บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของค่านิยมหลักด้านการผลิต การมุ่งด้านการตลาด และการจัดการนวัตกรรมของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน ในเขตอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • แรงผลักดันในการดำเนินการเทคโนโลยีสะอาด กิจกรรมห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมสีเขียวในประเทศไทย
 • สื่อใหม่กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าว
 • ประเพณีเช็งเม้ง : คุณค่าที่มีต่อสังคมในเมืองหาดใหญ่
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชาบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
 • การประยุกต์และออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงของนาฏศิลป์ไทยและกัมพูชา
 • การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
 • การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1
 • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน และความพึงพอใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้อต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนแบบบทเรียนเว็บเควสท์กับการจัดการเรียนรู้แบบดั้งเดิม
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่ชายแดน
 • การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสังคมหลังชาวนาอีสารกรณ๊ศึกษานัยสำคัญต่อสังคมการเมืองไทยในปัจจุบัน งตาม
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 2560
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 2560
TOC:
 • เรื่องจากปก กระทรวงยุติธรรมกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
 • กำลังใจในพระดำริ 1 ทศวรรษสู่ความสำเร็จแห่งระบบยุติธรรม
 • ที่นี่แจ้งวัฒนะ
 • เรื่องเล่ายุติธรรม ป.ป.ส. ผสานความร่วมมือ กรมที่ดินเพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมโยงข้อมูลอายัดทรัพย์นักค้ายา
 • บนความเคลื่อนไหว
 • คุยเฟื่อเรื่องยุติธรรม ไทยจับมือกลุ่มสมาชิกอาเซียน สร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
 • ที่นี่แจ้งวัฒนะ
 • คนยุติธรรม ข้าราชการของแผ่นดิน "พยุงศักดิ์ กาฬมิค" ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4
 • คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ การควบคุมภายในที่ดีกับวิถีของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • กำแพงมิอาจกั้น ยธ.เปิดตัว DJOP CENTER ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็กและเยาวชนภายใต้แบรนด์ DJOP
 • ยุติธรรมเพื่อประชาชน การเปลี่ยนผ่านหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
 • คน เงิน แผน ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูประเทศ
 • พลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแสวงหาข้อเท็จจริงการสืบสวนสอบสวน การกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • กฎหมายสามัญประจำบ้าน กฎหมายจราจรน่ารู้
 • ยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชน ดอกเบื้ยเงินให้กู้ยืม กับความรับผิดทางอาญาตอน 3 ปฐมบทของการแก้ไขกฎหมาย
 • เรื่องต้องรู้ ประเทศไทย 4.0 คืออะไร ?
 • ภาษายุติธรรม Ponzi Scheme "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจมหาภัยาของคนอยากรวย
 • รอบรู้เรื่องอาเซียน แผนพัฒนาประเทศในระยะยาวของประเทศสมาชิกอาเซียน
 • รู้จักไอที จะเป็นอย่างไร หากเมืองไทยมี อินเทอร์เน็ตในทุกพื้นที่
 • เคล็ดลับเกร็ดสุขภาพ สุงวัยหัวใจใหม่ ห่างไกลอัลไซเมอร์
 • ทุกทิศทั่วยุติธรรม ยุติธรรมทั่วไป
 • เก็บมาเล่า ความสนใจทางเพศกับการข่มขืนกระทำชำเรา
วารสาร
226 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560
TOC:
 • การพัฒนาระบบการบริหารจัดการวัดเพื่อส่งเสริมการเข้าวัดวันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1
 • การบวชเป็นศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาท
 • การปกครองคณะสงฆ์ไทยปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
 • การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และโยนิโสมนสิการสำหรับนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณสงฆ์จังหวัดพิจิตร
 • แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
 • การพัฒนาหนังสือส่งเสิรมการอ่านชุดท่องเที่ยเมืองสามพรานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • ปัจจัยความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 : กรณีศึกษาเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
 • การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึก
 • การปกครองตนเองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและกามีจิตสำนึกประชาธิปไตยของประชาสังคม
 • ผลกระทบของการบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมที่มีต่อความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ -9- การนำเศรษฐกิจพอเพียง : เป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนบ้านสะพานผัก
 • รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
 • การพัฒนารูปแบบเพื่อสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน
 • คุณลักษณะผู้นำของผูว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • การเมืองเรื่องพระพุทธรูป
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 2560
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 2560
TOC:
 • เรื่องจากปก นโยบายยุติธรรม '60 บูรณาการงานเข้าถึงประชาชน บริการทั่วถึง-เป็นธรรม
 • กำลังใจในพระดำริ กระทรวงยุติธรรมจับมือ CP สร้างอาชีพ คืนคนดีกลับสู่สังคม
 • ที่นี่แจ้งวัฒนะ
 • เรื่องเล่ายุติธรรม กระทรวงยุติธรรมขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนไทย ตามกลไก Universal Periodic Review (UPR)
 • บนความเคลื่อนไหว
 • คุยเฟื่องเรื่องยุติธรรม อาเซียน-ไทย กับมาตรการความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
 • ที่นี่แจ้งวัฒนะ
 • คนยุติธรรม การพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมในมิติของสำนักงานกิจการยุติธรรม
 • คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สิทธิมนุษยชน ปัญหาระดับชาติที่ทุกคนต้องช่วยกัน...ถึงเวลาหรือยังที่จะยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ
 • กำแพงมิอาจกั้น เปิดโลกสัปดาห์กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนสู่มิติใหม่
 • ยุติธรรมเพื่อประชาชน กองทุนยุติธรรม กับการให้ความช่วยเหลือประชาชน
 • คน เงิน แผน MR. Reform กลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสู่การพัฒนา
 • พลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ มาตรการป้องการและปราบปรามการทุจริต กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2559
 • กฎหมายสามัญประจำบ้าน สิทธิพึงได้รับ หลังถูกกล่าวหาว่าเป็น "จำเลย"
 • ยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบศึกษากรณีประเทศญี่ปุ่น
 • เรื่องต้องรู้ เรียกสินไหมทดแทน...จากการคุมขัง "เกินกำหนด"
 • ภาษายุติธรรม เข้าใจภาษาเอทีเอ็ม รู้ทันกลลวงยุคไอที
 • รอบรู้เรื่องอาเซียน ก้าวต่อไปของประเทศไทนในประชาคมอาเซียน
 • รู้จักไอที นวัตกรรมดิจิทัลยุค Thailand 4.0 โฉมใหม่ของบริการเหนือระดับ
 • เคล็ดลับเกร็ดสุขภาพ อาหารก่อมะเร็ง
 • ทุกทิศทั่วยุติธรรม ยุติธรรมทั่วไป
 • เก็บมาเล่า เยาวชนกระทำผิด คดีข่มขืนกระทำชำเรา
วารสาร
231 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
TOC:
 • การศึกษาสมดุลและการออกแบบการดูดซับน้ำมันหล่อเย็นโดยชานอ้อยและชานอ้อยดัดแปร
 • การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองการคืบตัวสำหรับร่วมวิเคราะห์การทรุดตัวของเขื่อนหินถม
 • การปรับปรุงและการทดสอบภาคสนามต้นแบบเครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารโดยใช้เทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต
 • การพัฒนาสายอากาศระนายแบบช่องเปิดโดยใช้สตับครึ่งวงกลมที่ป้อนด้วยสายส่งระนาบร่วมสำหรับใช้งานในย่านความถี่ WLAN/WkMAX และ UWB
 • การสร้างและการวิเคราะห์เศราฐศาสตร์ของกังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนนอนความเร็วรอบต่ำชนิดแม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์เหลือทิ้ง
 • การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนค์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นนิ่งสำหรับประยุกต์ใช้งานกับการทำความเย็น
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องจำลองการชนคนเดินเท่าที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เชิงเส้นแบบไร้แกน
 • ลักษณะรูปทรงของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อการอบแห้งยางพาราแผ่น
 • การประยุกต์หลักการ 3Rs สำหรับอุตสหกรรมถังน้ำมันเชื้อเพลิงพลาสติก
 • การพัฒนาฮิวริสติกเพื่อการจัดสรรเส้นทางการรับและส่งสินค้าที่มีชนิดและน้ำหนักที่หลากหลาย
 • การศึกษาสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • การประมาณค่าความยาววิ่งเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุม Arcsine EWMA Sign แบบไม่ใช้พารามิเตอร์ด้วยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ
 • โพลีไฮตรอกซีอัลคาโนเอต:พลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรีย
 • สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเอกซ์ของแผ่นคอมพอสิต PU/BaSO4 ** การประมาณค่าช่องสัญญาณด้วยภาวะน่าจะเป็นสูงสุดสำหรับการไกล่เกลี่ยความผิดพลาดแบบปรับอัตราเข้ารหัสเหมาะสมกับการกระจายกุญแจรหัสลับเชิงควอนตัม
 • การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย
 • การพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมให้เกิดความยั่งยืน
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งประเภทของโครงสร้างเครนไฟฟ้าเหนือศรีษะในภาคอุตสาหกรรม
 • การบวนการลอดตะกอนแบบอากาศละลาย
วารสาร
334หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 25 ฉบับที่ 47 มกราคม - เมษายน 2560
Note: ปีที่ 25 ฉบับที่ 47 มกราคม - เมษายน 2560
TOC:
 • ความเป็นปกติของการคอรัปชั่นกับการเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 • บนเส้นทางการพัฒนารัฐบาลอิเลกทรอนิกส์ในสังคมไทยยุคการปฏิรูประบบราชาการ
 • ความรุ้ทางการเงิน : ตัวกำหนดและผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการออม
 • การะบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกาากลุ่มซอสพริกป้าพุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • รูปเคารถขนาดใหญ่มหึมาทางศาสนา : การเปลี่ยนแปลง กระบวนการสร้างความหมายและภาพสะท้อนสังคมไทย
 • การสร้างสรรค์อนุภาคความวิเศษในนวนิยายมหัศจรรย์เรื่อง เดอะไวท์โรด
 • แนวคิดมานุษยวิทยากับการศึกษาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทย
 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบบุคลิกภาพกับมิติของความรัก
 • การสื่อสารภายใต้มิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามแนวคิด Geert Hofstede
 • Teacher Perceptions and Course Development : A Case Study Dr. Yupaporn Seetrakarn
 • การตัดสินใจตามแนวทางทฤษฎีเกมและพระพุทธศาสนา
 • กำเนิดและพัฒนาการขององค์กรพัฒนาเอกชนที่มีพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา : กรณีศึกษาพระศาสนจักรคาทอลิกและองคืกรพัฒนาเอกชนคาทลิกไทย
 • Move Analysis of Science and Engineering PhD Abstracts : Variations between the Two Disciplines in a Thai University
วารสาร
57 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
TOC:
 • นวัตกรรมการทำงานสังเคราะห์ของสายสนับสนุนวิชาการ
 • สุขในฐานะเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
 • การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • การจัดการสารเคมีของภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงงานวิจัยสำหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • การตรวจสอบความใช้ำด้ของวิธีการใช้น้ำยาแบบต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้สำหรับการตรวจวิเคราะห์ระดับยา TACROLIMUS ในกระแสเลือดด้วยเครื่อง ARCHITECT i1000sr
 • แนวทางการประยุกต์ใช้งานระบบ QR code กับงานฐานข้อมูลทางเคมี
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ LEAN
 • การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงสำหรับการอบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
วารสาร
267 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560
TOC:
 • ความเครียดและพฤติกรรมการปรับตัวของประชากรวัยทองตำลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 • ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 กับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2
 • รูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครุในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7
 • ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบุคลิกภาพกับแบบการเรียนของนักศึกษาครู
 • การพัฒนาบทเรยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ และความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
 • การเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชันด้วยคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันที่ใช้เทคนิคการระดมสมองและเทคนิคการโต้แย้งในการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานที่ใช้คำถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • พฤติกรรมและความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
 • กระบวนการตัดสินใจเลือกพี่พักแรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของนักศึกษากลุ่มชายรักชาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา
 • เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตาามแนวพระพุทธศาสนา
 • ปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในด้านการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ 8 สาขาอาชีพของบริษัทผู้ประกอบการด้าน RPO ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่ดการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2
 • ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความผูกพันกับองค์กรที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • บทบาทของรางวัลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ภาวะผู้นำ รูปแบบการทำงานของพนักงาน กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
 • การบริหารความหลากหลายกับประสิทธิผลของทีมงาน
 • "CONTENT IS KING" กับการเพิ่มคุณค่าให้กับเนื้อหารายการในโทรทัศน์ดิจิทัล
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฉ) 247 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
วารสาร
96 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560
Note: ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560
TOC:
 • รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 • แลหลังหลักสูตรระดับประถมศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนอ่านเขียนในปัจจุบัน
 • การฟื้นฟูการท่องสูตรคูณ
 • อ่านออกเขียนได้ด้วยสื่อ/นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ
 • การสอนคณิตศาสตร์เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามโดยใช้แผนภาพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ครูอนุบาลกับการผลิตสื่อ 8 ป.
 • สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการติดตามผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น : จากผลการวิจัย...สู่ชั้นเรียน