วารสาร
249 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • บทความวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับโปรแกรม GSP เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 2
 • การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากน้ำหมักตะโกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • การส่งเสริมแนวคิดหลักและการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยโมดูลการเรียนรู้สะเต็มบนฐานวิทาศาสตร์สืบเสาะ เรื่อง วิทยาศาสตร์ระดับนาโน
 • การใช้ชุดการเรียนด้วยสื่อประสม ร่วมกับเทคนิคการร่วมมือในการอ่านและการเขียน CIRC เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนที่มีตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • การใช้สื่อบันเทิงคดีส่งเสริมความสามารถในการฟังและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบนำตนเองในการส่งเสริมทักษะปฏิเสธในเด็กวัยเรียน
 • การใช้ทฤษฎีศาสตร์แห่งนพลักษณ์ศึกษาเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้บุคคลมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน : กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 • ผลการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคลื่อนไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา
 • การศึกษาความต้องการพื้นฐานของผู้ชายข้ามเพศในประเทศไทย
 • การรับรู้ภาพลักษณ์และตราผลิตภัณฑ์ของร้านค้าปลีกที่มีผลต่อความเต็มใจซื้อของผู้บริโภค
 • การสร้างตราสินค้าและการพัฒนาบัญชีต้นทุนของชนเผ่าม้ง
 • ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเพศหญิงเจนเนอเรชั่นวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อเครื่องประดับเทียม
วารสาร
224 หน้า : แผนภูมิ ; 27 ซม.
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Note: ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TOC:
 • รูปแบยการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถานรับเลี้งเด็ก อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
 • การศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
 • ท่วงทำนองภาษาและกลวิธีการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียน
 • ศฤงตารรสในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี
 • การอ่านจับใจความสำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน
 • แนวคิดและกระบวนการสร้างพระไตรปิฎกภาษาล้านนา
 • ศึกษาวิเคราะห์การดำรงสมณะเพศของพระจักขุบาลเถระ
 • ปัจจัยการดำรงอยู่ของพิธีกรรมแห่งชีวิตชาวไทลื้อ จังหวัดพะเยา
 • ความสำคัญของน้ำในประเพณีหลวง : กรณีศึกษาจากพระราชพิธีสิบสองเดือน
 • ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้ออลูมิเนียมสำเร็จรูป Lynn ผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 • บทความวิชาการ ความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา
 • ข้อจำกัดในการจดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิวเศน์โดยชุมชนมีส่วนร่วมพิจารณาจากบริบทของกฎหมาย
 • หน้าที่ของปวงชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญ : สถานะและความผูกพันทางกฎหมาย
วารสาร
288 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณของ TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2560
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณของ TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2560
TOC:
 • บทบรรณาธิการ บทความรับเชิญ อริยสัจแห่งวัฒนธรรม
 • บทความวิชาการ กระบวนทัศน์หลัวสมัยใหม่นิยมในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
 • การเมืองเหนือพื้นที่ป่าเขา : การต่อสู้ทางวาทกรรมผ่านประวัติศาสตร์นิพนธ์เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงภาคเหนือ
 • หลักเกณฑ์และความจำเป็นในการรับรองสิทธิทางภาษาในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย
 • พัฒนาการบทยาทของภาษาอังกฤษในนโยบายการเรียนการสอนภาษาของไทย
 • ความหมายและภาพลักษณ์ "กินนิหรา" ในมุมมองของคนใต้
 • บทความวิจัย การอนุรักษ์คลองท่าทองใหม่โดยชุมชนมีส่วนร่วม
 • แนวทางการสร้างเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การสื่อสารในการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองผ่านหนังตะลุง ของหนายหนังประเคียง ระฆังทอง
 • ปริทัศน์หนังสือ คราสและควินิน วิวาทะ ปากไก่และเรือใบ
วารสาร
239 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (39) กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (39) กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด สำมนักขาทรงเครื่อง
 • ข้อสังเกตเรขศิลป์สัญญลักษณ์เพื่อภูมิทัศน์เมืองญี่ปุ่น
 • การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษากาดบ้านฮ่อ ชุมชนมุสลิมบ้านฮ่อ จังหวัดเชียงใหม่
 • การใช้หลักการของทฤษฎีฐานรากในการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับงานตอกกระดาษพื้นบ้านภาคใต้
 • กระบวนการถ่ายทอดทางขิม เพลงเดี่ยวลาวแพน ทางหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) : กรณีศึกาา อาจารย์ชนก สาคริก
 • ลักษณะเฉาพะทางดนตรีในประพณีการแห่งมังกรของคณะมังกรทองจ้าวพ่อ-จ้าวแม่ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์
 • ผ้าทอเกาะยอจากการพัฒนาเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติในท้องถิ่น
 • การถ่ายทอดแนวความคิดด้านการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยประเภทศิลปะการแสดง เต้นรำเฉพาะพื้นที่ของ ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี
 • แนวคิดที่ได้หลังจากการสร้างสรรค์การแสดงผลงานาฏยศิลป์ร่วมสมัยร่วมกับการฉายภาพสำหรับการแสดง : มาย แท็งก์
 • การศึกษาพิธีกินข้าวใหม่และดนตรีในพิธีกินข้าวใหม่ของชนเผ่ากะเหรี่ยง หมู่บ้างกองท่องทะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • การศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ กรณีศึกษา พื้นที่อำเภอปักธงชีย จังหวัดนครราชสีมา
 • การศึกษาวิเคราะห์เครื่องแต่งกายในละครโทรทัศน์เรื่อง "ปริศนา" ตั้งแต่ พ.ศ. 2530-2558
 • การศึกษาแนวนิยมรูปแบบนิตยสารสากล
 • งานออกแบเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาผลงานออกแบบศิลปินร่วมสมัย
 • การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์งานเป่าแก้วของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ
 • โขน
วารสาร
168 หน้า : กราฟ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561
TOC:
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันในกรมธรรม์ประกันชีวิต
 • ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาสมทบในเขตภาคอีสาน
 • ทุนนิยมโปเกม่อน : จากวัฒนธรรมสมัยนิยมญี่ปุ่นสู่การครองอำนาจจำทางวัฒนธรรม
 • ระดับความสำเร็จด้านการขายของพนักงานขายในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งไทย
 • มิติเชิงประชาสังคมขององค์กรทางศาสตร์ในการช่วยเหลือผู้อพยพ
 • เกย์และกับดักอายาคติทางเพศคู่ตรงข้ามกรณีศึกษา : Sex Outdoor
 • รัฐสุลต่าน อาหรับสปริง การพัฒนาประชาธิปไตยในอียิปต์
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุุขชุมชน : เปิดประตูสู่ชุมชนเป็นสุขอย่างยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี
วารสาร
195 หน้า : ภาพประกอบสี ;ตาราง 26 ซม.
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
TOC:
 • นาฏศิลป์สร้างสรรค์ขุ พนาธาร
 • ฟ้อนตะคัน
 • ผลงานการแสดงสร้างสรร์ค์ชุด ยกธงสงกรานต์
 • การใช้ทำนองเพลงซอด้วง 7 บันไดเสียง ในการฝึกทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของครูจีรพล เพชรสม
 • ภาพสะท้อนจากลายเส้นของเด็กในชุมชนแออัด
 • การศึกษาอัตลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตพื้นที่การท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน จังหวัดเย สู่การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • การศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุดภูมิปัญญาท้องถิ่นนครศรีธรรมราช ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน และทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 2 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
 • ภาษาเพื่อการสื่อสารในการแสดงลิเก
 • การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบเกมมิฟิเคชั่นของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องคำยืมในภาษาไทย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วารสาร
235 หน้า ; 21 ซม.
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2-3 ฉบับควบ ตุลาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2-3 ฉบับควบ ตุลาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • การพัฒนาชุการสอน วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ (2204-2103) สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประสิทธิผลของสำนักนโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน กรณีศึกาา สำนักงานอาเซยน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
 • กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรมสำหรับผู้บริโภคกลุ่มครอบครัว
 • ความขัดแย้งของตัวละคร "เมขลา" ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย
 • พฤติกรรมการเลือกซื้อทาวน์โฮมในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย โครงการ Delight ในเครือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี
 • ความเป็นหญิงในนวนิยายนารีนครา
 • ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและความมีประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภายในหน่วยงานด้านุชุมชนสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
วารสาร
216 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561, วารสารวิชาการด้านปรัชญา ศาสนา เทววิทยา และการศึกษา
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561, วารสารวิชาการด้านปรัชญา ศาสนา เทววิทยา และการศึกษา
TOC:
 • การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
 • การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์คาทอลิกให้กับสถาบันการศึกาาภายใต้บริษัทสมัย ชินะผา จำกัด
 • การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนักบุญเปโตร
 • คุณภาพชีวิตการทำงานและวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลค่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครูและบุคลากทางการศึการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
 • คุณธรรมความนบนอบเชื่อฟังของพระนางมารีย์แบบอย่างชีวิตจิตพระสงฆ์สังฆมณฑล
 • จริยศาสตร์ที่ส่งเสริมชีวิตตามหลักศีลธรรมคาทอลิกในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
 • จิตลักษณะและสถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาสาสมัครของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการอบรคุณธรรมเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกสามเณรคาทอลิก กรณีศึกษาสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สมพราน นครปฐม
 • หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงออกแบบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
 • อนาคตภาพของผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
วารสาร
326 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • วิวาทะทางทฤษฎีในมานุษยวิทยา
 • การรวมชีวิตป่าเข้าสู่ปริมณฑลทางการเมืองหลากหลายสายพันธุ์ : การพูดของชาวกะเหรี่ยงโผล่วคนเบี้ยล่าง
 • การแผ่ขยายตัวของ "การเสพและสร้างความเป็นชาย" ในชุมชนเกย์ไทยสมัยใหม่จากทศวรรษ 2500-2550
 • "พัดทดน้ำ" การต่อรอง ในบริบบทนิเวศวิทยาการเมือง
 • ดบราณคดีสะท้อนย้อนคิด เมื่อนักโบราณคดีทำงานกับนักลักชุดที่ทุ่งคู้ลำพัน จังหวัดปราจีนบุรี
 • บทปริทัศน์หนังสือ จากรักโรแมนติกสู่การต่อสู้ทางชนชั้น อ่าน "ส่งชู้สอนสาว" วรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไตดำในเวียดนาม
 • Hill of Prosperity : Excavation at Khok Charoen, Thailand, A Burial Site at the Stone-Metal Junction
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • การพัฒนาระบบการทำนายแนวโน้มเกรดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
 • การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 • มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีแบบนาแปลงใหญ่จังหวัดศรีสะเกษ
 • รายงานผลการพัฒนาหนังสือนิทานชุด สุขบัญญัติชาติ 10 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขภศึกษาและพลศึกษา เรื่อง สุขบัญญัติ 10 ประการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
 • รูปแบบแห่งการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมบริหารโรงเรียนคุณธรรมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกรณีศึกษา โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
 • การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วย "การสร้างการเรียนรู้แห่งห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ไ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
 • สภาพปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
วารสาร
206 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 วารสารฉบับนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-journal Citation Index Centre (TCI)
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 วารสารฉบับนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-journal Citation Index Centre (TCI)
TOC:
 • ส่วนที่ 1การทบทวนบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินด้านสิทธิมนุษยในระบบการเมืองแห่งรัฐ : การวิเคราะห์กรณีศึกษาของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
 • บทความวิชาการการบริหารจัดการอุทกภัย กรณีศึกษาเปรียบเทียบ : เทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และตำบลดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • บทความวิจัย บทบาท หน้าที่และกลไกขององค์การภาครัฐและภาคประชาสังคม ต่อการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น ของประเทศญี่ปุ่น
 • รูปแบบภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งอิทธิพลต่อประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • คอลัมน์ประจำ เปิดแฟ้มเรื่องร้องเรียน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ช่วยเหลือกรณีไม่อนุญาตให้นำเข้าไม้สักท่อนสู่ราชอาณาจักรไทย
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อธรรมาภิบาล
 • เล่าเรื่องด้วยภาพ
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2561
TOC:
 • 3 องค์ประกอบ สู่ห้องเรียนที่สนุกสนาน
 • สามทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สำหรับครูวิทย์
 • การยกระดับสัมฤทธิ์ O-NET ด้วยนวัตกรรม School Test
 • การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้หลัก 3R's
 • สะเต็มศึกษา ปูนาพารวย
 • โรงเรียนปลอดขยะ
 • การบูรณาการการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
 • นานาร่ารู้กันภาษาพาที (ใบโบก ใบบัว)