ดุษฎีนิพนธ์
ด, 290 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
ดุษฎีนิพนธ์
ณ, 201 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
ดุษฎีนิพนธ์
ฏ, 250 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
วารสาร
350 หน้า : ตารางประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม.
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 54 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 54 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
TOC:
 • ความพลิกผันของดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อการโฆษณาขององค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
 • การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อพฤติรกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ
 • ความพึงพอใจของสื่อมวลชนที่มีต่อเครื่องมือด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์
 • พิธีไหว้ครู : ดนตรีและคติความเชื่อที่แฝงอยู่ของชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์
 • การใช้สื่อใหม่เพื่อนันทนาการด้านกีฬาฟุุตบอลกับการรับรู้ความสัมพันธ์ทางสังคมของแฟนบอลผู้สูงอายุสโมสรชลบุรี เอฟซี
 • วัฒนธรรมสร้างสรรค์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
 • ทางออกความขัดแย้งและผลการปฏิบัติงานจากการขับเคลื่อนโดยการบริหารองค์กรในมิติด้านโครงสร้าง การสื่อสารและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้โดยมีกลุ่มอายุเอ็มและเอ็กซ์เป็นตัวแปรกำกับ
 • ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนิสิตชาวกัมพูชา มหาวิทยาลัยบูรพา : ศึกษากรณีการใช้คำและการสร้างประโยค
 • พฤติกรรมเชิงลึกของนิสิตมหาวิทยาลัยในการสวมหมวกนิรภัย
 • อุดมการณ์ทางเพศในพจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1-2 : การวิเคราะวาทกรรมเชิงวิพากษ์
 • การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • "รักระหว่างรบในทวิภพ" องค์ประกอบอันนำไปสู่วรรณกรรมแนวโรมานซ์อิงประวัติศาสตร์
 • คติความเชื่อเรื่องพระร่วงในสังคมไทย : บทบาทและการดำรงอยู่
 • ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสาร
131 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 วารสารฉบับนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-journal Citation Index Centre (TCI)
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 วารสารฉบับนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-journal Citation Index Centre (TCI)
TOC:
 • บทความวิจัย การสร้างรูปแบบกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระหว่างฝ่ายปกครองกับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 • การศึกษาความรู้ความเข้าใจเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • บทความวิชาการ ศึกษาเปรียบเทียบความร่วมมือในต่างประเทศ : แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในประเทศไทย
 • คอลัมน์ประจำ เปิดแฟ้มเรื่องร้องเรียน การแก้ปัญหาเชิงระบบเกี่ยวกับปัญหาการควบคุมวัตถุอันตรายพาราควอต
 • ผู้ตรวจการแผ่นดินทวงคืนพื้นที่โบราณสถาน
 • ผู้ตรวจการแผ่นดินกบการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย
วารสาร
82 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
Note: ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
TOC:
 • พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา : ความหวังใหม่ในการปฏิรูปการศึกษาไทย
 • การประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
 • หลักสูตรฐานสมรรถนะ กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 • การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด "เด็กก็คือเด็ก"
 • การพูดภาษาของมือกับมือ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้คำถามจากข้อสอบ PISA เพื่อพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • DeManln Model รูปแบบแนวทางการเลือกการบริหารในยุุค Thailand 4.0
 • บนเส้นทางของความภาคภูมิใจ แห่งการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย : ศึกษานิเทศก์ผู้ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2561
วารสาร
128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
Note: ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
TOC:
 • กรมศิลปากรกับการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
 • วัฒนธรรมก่อนประวัติศษสตร์ลุ่มแม่น้ำเมย แอ่งแม่สอด และเทือกเขาถนนธงชัยตอนกลาง
 • วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด : สารัตถะและการสืบทอด
 • จิตรกรรมฝาผนัง "พระพุทธเจ้าตรัสห้ามธิดามาร" ณ ศาลาแดง วัดพระเชุพนวิมลมังคลาราม
 • การจัดสร้างพระฝางจำลอง ของวัดพระฝาง จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ฉลาด เค้ามูลคดี : ทศกัณฐ์คนแรกของโรงเรียนกรมศิลปากร
 • การสมโภชพระราชลัญจกรและตราตำแหน่งครบ ๑๐,๐๐๐ วัน รัชการที่ ๕
 • เกร็ดความรู้จากประวัติศาสตร์ : ๓๓๓ ปี คณะราชฑูตสยาม (โกษาปาน) ไปฝรั่งเศา : และพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔
 • ภาพเก่า - เล่าอดีต บัตรอวยพร
 • ถามมา - ตอบไป พุทธาภิเษก เทวาภิเษก และมังคลาภิเษก
 • ของชิ้นเอกในกรมศิลปากร : งาพระยาเศวตกุญชร
วารสาร
ภาพประกอบ, ตารางประกอบ, กราฟ ; 26 ซม.
  ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562
Note: ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562
TOC:
 • บรรณาธิการปริทัศน์ สถานการณ์พลังงานของประเทศและแนวทางการจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก
 • บทความวิจัย วิศวกรรมศาสตร์ การทดสอบหาสมบัติทางกลของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยการทดสอบแบบเป่าโป่งด้วยน้ำเพื่อนำไปใช้กับการจำลองของกระบวนการลากขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยน้ำ
 • การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาาสตร์เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและพื้นที่รับน้ำ กรณีศึกษาพื้นที่ทางทิศใต้ของจังหวัดสุพรรณบุรี
 • การเปรียบเทียบวิธีกำหนดปริมาณสั่งซื้อสำหรับสินค้าที่ปริมาณความต้องการไม่สม่ำเสมอของร้านค้าปลีกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
 • การพัฒนาโปรแกรมการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนด้วยแผนผังคาร์นอจห์สำหรับการประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางด้านอิล็กทรอนิกส์
 • การพัฒนารถเคลื่อนย้ายและถ่ายเทถังบรจุสารเคมีเหลว
 • การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลสำหรับการลดระยะเวลาการจัดทำเอกสารสั่งซื้อวัสดุ อะไหล่และเอกสารว่าจ้างซ่อมบำรุง กรณีศึกษาบริษัทในอุตาหกรรมโลกจิสติกส์
 • การพัฒนาอัลกอลิทึมแปลงอุณหภูมิจากกลองความร้อนด้วยการประมวลผลภาพ
 • แผนภาพความดันสูญเสียการไหลของอากาศในท่อลมผ้าทอโลพีเอสเตอร์เคลือบพีวีซีอะตริลิก
 • ระบบการจัดการหุ่นบนต์หลายตัวสำหรับการขนถ่ายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การประเมินควาเสี่ยงโดยกระบวนการวิเคราะห์ต้นไม้แห่งความล้มเหลวและกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • การผันแปรเชิงพื้นที่และฤดูกาลของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 • การพัฒนาชุดทดลองกระตุ้นผลผลิตก้อนเชื้อเห็นนางฟ้าโดยใช้พัลส์ไฟฟ้าความต่างศักย์สูง
 • แผนภูมิควบคุมผสม CUSUM-TCC เพื่อตรวจจับการกระจายของกระบวนการ
 • รูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
 • สมบัติเชิงกล เชิงแสง และสมบัติเชิงไฟฟ้าของวัสดุคอมโพสิตคอปเปอร์ออกไซด์ขพอลิโพรไพลีน
วารสาร
97 หน้า : 26 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • แนวทางการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมของกระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
 • การศึกษาอัตลักษณ์พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
 • การศึกาาแนวทางการเสริมสร้างพลังการทำงานของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แนวทางเพาะพันธุ์ปัญญากระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) ในการพัฒนาคนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนลาานทรายพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 • การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เชต 3
 • สิ่งชักนำในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • การพัฒนารูปแบบฝึกทักษะการใช้คำกริยาภาษาจีนกลาง ban gan และ zuo ที่มีความหมาย "ทำ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดศรีสะเกษ
 • แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและยั่งยืนสำหรับยุค Thailand 4.0
วารสาร
178 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • กลุ่มไอดอล MUM48 กับการขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศในประเทศอินเดีย
 • การพัฒนาทักษะการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการผลิตงานข่าวของนักสื่อสารชุมชน
 • บทความวิจัย สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 • การบริหารจัดการโดยใช้เทคนิคและเครือข่ายสังคมที่ทันสมัยเพื่อให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
 • ผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประชาชน โดยสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • การวิเคราะห์อุดมการณ์ในแบบเรียนภาษาอังกฟษสำหรับนักเรียนไทย : กรณีศึกษาแบบเรียน Direct Method Reader for Thai Students
 • พฤติกรรมการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ปัจจัยการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี
 • ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจากอากาศยาน
 • เปรียบเทียบความคาดหวังและคุณภาพบัณฑิตตามการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิต
 • การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน เรื่องมวยไทยโบราณลพบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วารสาร
204 หน้า : ตารางประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Note: ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TOC:
 • ท่วงทำนองทางภาษาในบทความของหนุ่มเมืองจันท์
 • การศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฎในบทสนทนาของชาวต่างประเทศที่ฝึกพูดภาษาไทย
 • อัตลักษณ์ของคนล้านนาจากบทเพลงลูกทุ่งคำเมืองที่ขับร้องโดย อบเชย เวียงพิงค์
 • สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงจีนในหนังสือรวมเรื่องสั้น "เสียงเพรียกที่กลบเร้น จากแผ่นดินใหญ่"
 • การวิเคราะห์หนังสือบันทิงคดีสำหรับเด็กที่ได้รับรางวัลระหว่างปี 2552-2558
 • การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องขำขันไทยกับเรื่องขำขันจีน
 • กบฏล้านนา : การประกอบสร้างภาพแทนผู้ชายล้านนาในนวนิยายไทยระหว่าง พ.ศ. 2490-2560
 • การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • การสร้างแบบฝึกการใช้คำบุพบทและคำสันธานสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยวิทยาลัยเจียวทงยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • การวิเคราะห์วาทกรรมในชั้นเรียนภาษาจีน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • รูปแบบการบริหารและจัดการเครือข่ายการศึกาาที่มีประสิทธิภาพของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน) เพื่อการสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา
 • A Study of Factors Affecting to Taxpayers' Satisfaction of e-Filling System in Thailand
 • แนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการของสถานประกอบกิจการยานยนต์และชิ้นส่วยยานยนต์ในประเทศไทย
 • ทักษะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
วารสาร
246 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ประกอบ ; 21 ซม.
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • พัฒนาการทางความคิดในการศึกษาชีวิตคนเมือง
 • การศึกษาชีวิตทางสังคมและชาติพันธุ์วรรณาในบริบทเมือง
 • ความเป็นเพศในสังคมเมืองกรุงเทพ
 • พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกสมัยรัชกาลที่ 4 : การใช้งานและความเปลี่ยนแปลง
 • การดื้นรนของสวนเกษตรในเมือง กรณีศึกษาชาวสวนฝั่งธนบุรี
 • บทปริทัศน์หนังสื Marking Time. On the Anthropology of the Contemporary