วารสาร
51 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 66 กรกฎาคม - กันยายน 2561
Note: ปีที่ 13 ฉบับที่ 66 กรกฎาคม - กันยายน 2561
TOC:
 • เทิดไว้เหนือเกล้า
 • คุยกับ อพส.
 • เรื่องเล่า...จากปก 16 ปี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประชารัฐพัฒนาไทย ก้าวไกลสู่สวัสดิการสังคม ชู อปท. ขับเคลื่อนงาน ตำบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน
 • Stories
 • คลังปัญญาประชามติ
 • Move together
 • Smart Organization
 • สังคมเป็นสุข
 • Easy English
 • สาระสุขภาพ
 • บ้านมิตรไมตรี
 • ท่องเที่ยวิถีไทย เก๋ไก๋@ นิคม&ชาวเขา
วารสาร
252 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • บทความวิชาการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
 • สถิติทีใช้ในการวิจัยทางการศึกษาที่มีตัวอย่างน้อย
 • บทความวิจัย Structural Equation Modelling of Effective Management of The Phrapariyattidhamma Schools in Thailand
 • ความสามารถที่เป็นแก่นของมวกเหล็ก สเต็คเฮ้าส์ในประเทศไทย
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในจังหวัดบุรีรัมย์
 • ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความซื่อสัตว์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 • ปัจจับของอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบของเยาวชน
 • ปัญหาบทบัญญัติการลงโทษจำคุก บิดามารดา หรือ ผู้ปกครองในกรณีเด็กและผู้เยาว์ กระทำความผิดตามคำส่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558
 • การพัฒนาและหาดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อเสมือนจริง
 • ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน บรรยากาศโรงเรียน และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • การสร้างแบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดสระบุรี
 • รูปแบบการบริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสนำนักงานการศึกษาประถมศึกษาระบอง เขต เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในบริบทประเทศไทย 4.0
 • รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
 • การประเมินโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • ปัจจัยเชิงสาเหตที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของเชฟโรงแรมในประเทศไทย
 • สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล
 • แนวทางการเสิรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จังหวัดนคาราชสีมา : กรณีศึกษาอำเภอโนนแดง
 • การบริหารจัดการวัด สู่องค์กรมาตรฐาน
 • การตรวจสอบโครงสร้างขององค์ประกอบในแบบวัดการรู้เรื่องการประเมินดวยการวัดฉบับสั้นและฉบับยาว
 • การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสังคม สำหรับนักเรียนมัธยศึกษาตอนต้นโรงเรียนกีฬา
 • รูปแบบการจัดการคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
 • รูปแบบการบริหารจัดการงานแนะแนวการสึกษาที่มีประสิทธิผล สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดปทุมธานี
 • ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของมวกเหล็ก สเต็คเฮ้าส์ ในประเทศไทย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการกับผลการดำเนินงานของโรงเรียนานาชาติในประเทศไทย
วารสาร
195 หน้า : แผนภูมิประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • หน้าที่ของ se ในโครงสร้างภาษาสเปน
 • พหุนัยของคำกริยาเคลื่อที่ "เดิน" ในภาษารัสเซียตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน
 • การตามหาโศกนาฏกรรมของตัวละครเอกในโรเมโอกับจูเลียต
 • การใช้คำยืมภาษาอังกฤษที่ผิดไวยากรณ์ในภาษาไทย
 • ภาพแทนความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมของศาลชานเซอร์รี่
 • รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มข้ามพันธุ์พื้นเมืองชุมชน บ้านลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ลักษระด่นของวรรณกรรมคำสอนประเภทโคลงสุภาษิตสมัยอยุธยา
 • การทบทวนวรรณกรรมกับการกำหนดโครงร่างวิจัยด้านการสื่อสาร
 • Illustration of the Thai-Chinese Cultura Differences on Cross-Cultural Communication in Tourism Chinese Course
วารสาร
128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  ปีที่ 61 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 61 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
TOC:
 • บันทึกความทรงจำ ณ ประเทศฝรั่งเศษ : การเสด็จยุโรปคร้ังที่ ๒ ของสมเด็นฯกรมพระยาดรงราชานุภาพ
 • ๗ ทศวรรษหอสมุดดำรงราชานุภาพ
 • ภาพเขียนสีคณะราชฑูตพิเศษ
 • จารึกพ่อขุนรามคำแหง : การจำลองอักษรจากหลักศิลา
 • พระสุวรรณเขตพระพุทธรูปสำคัญที่ถูกอัญเชิญไปจากเมืองเพชรบุรี
 • แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทชุมชนในวัฒนธรรมเขมรโบราณ
 • เกร็ดความรู้จากประวัติศาสตร์ สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชนุภาพกับการสาธารณสุขไทย
 • ภาพเก่า - เล่าอดีต พระพุทธรูปในวัดเบญจมบพิตรเมื่อพุทะศักราช ๒๔๙๐
 • ศิลปิน - ศิลปากร ขนิษฐา วงศ์พานิช นักพัฒนางานจดหมายเหตุ
 • ถามมา - ตอบไป แบบเรียนเร็ว เล่ม ๑,๒,๓ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระบาดำรงราชานุภาพ
 • ของชิ้นเอกในกรมศิลปากร : โต๊ธทรงงานแผนที่ : หนึ่งในเครื่องมือปฏิรูปการปกครองประเทศคร้ังสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561
วารสาร
157 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
วารสาร
128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  ปีที่ 61 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
Note: ปีที่ 61 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
TOC:
 • พระปรีชาสามารถเรื่องภาษาและหนังสือในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชวินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 • ะ ทรงสืบสานการแสดงโขน
 • การสร้างสรรค์งาพัสตราภรณ์ของกรมศิลปากร : ศิลปะสกุลช่างรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ ๙
 • "หุ่นหลวง" ประณีตศิลป์จากงานชางหุ่นไทย
 • แผ่นพระพิมพ์พระพุทธรูปดินเผาเมืองโบราณอู่ทอง
 • คลังข้อมูล Digital การแสดงโขน ละครไทย
 • เกร็ดความรู้จากประวัติศาสตร์ : การสถาปนาสมเด็จพระสังหราชในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 • ภาพเก่า-เล่าอดีต : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ กับงาน สืบฟื้น...คืนศิลป์...แผ่นดินสยาม
 • ศิลปิน-ศิลปากร ไพฑูรย์ เแยเจริญ นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ ผเชี่ยวชาญ ระดับ ๐) คนแรกของกลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
 • ถามมา - ตอบไป : นาฏกรรมการแสดงโขนของไทย ทำไมจึงต้องใช้ศรในการสู้รบกัน
 • ของชิ้นเอกในกรมศิลปากร : ปีกแมลงทับสู่งานประณ๊ตศิลป์ : การจัดสร้างสายรัดพระวิสูตรพระมหาพิชัยราชรถ
วารสาร
304 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • การพัฒนาตัวแบบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรกรรมพื้นฐานของจังหวัดเพชรบุรี
 • นวัตกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล
 • พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การัพมนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 • การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสบู่ยี่ห้อง Kefir Beauty เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย
 • การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องพื้นฐานการวัดทางไฟฟ้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ในรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุในการเข้าสู่ยุค "สังคมสูงวัย" ในจังหวัดราชบุรี
 • สภาพและปัญหาการสอนพลศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
 • แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • การบริหารจัดการเพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวคิดากรบริหารจัดการยุคดิจิทัล
 • ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • การวิเคราะห์ความสาสามารถทางการเรียนรู้ตามแยวทางพหุปัญญาของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
วารสาร
246 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • บทความวิชาการ การสืบทอดอำนาจทางการเมืองโดยมิชอบ
 • ความรับรู้ของเยาวชนในจังหวัดเชียงรายที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ต่อกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • อำนาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในเมืองสุราษฎร์ธานี
 • บทความวิชาการ ขอสังเกตบางประการในคดีเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนทราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2)
 • พันธกรณีของประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ CRED : ศึกษากรณี การสื่อสารที่ทำให้เกิดความเกลียดชังทางคอมพิวเตอร์ Online Hate Speech ในกรอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
 • ความชอบธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการสืบราชสมบัติของพระมหากษัตริย์เดนทาร์ก : พัฒนาการทางประว้ติศาสตร์
 • การไกล่เหลี่ยคดีแพ่งก่อนฟ้องในศาลยุติธรรม
 • ความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสุนัขชุมชน
วารสาร
249 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • บทความวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับโปรแกรม GSP เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 2
 • การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากน้ำหมักตะโกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • การส่งเสริมแนวคิดหลักและการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยโมดูลการเรียนรู้สะเต็มบนฐานวิทาศาสตร์สืบเสาะ เรื่อง วิทยาศาสตร์ระดับนาโน
 • การใช้ชุดการเรียนด้วยสื่อประสม ร่วมกับเทคนิคการร่วมมือในการอ่านและการเขียน CIRC เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนที่มีตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • การใช้สื่อบันเทิงคดีส่งเสริมความสามารถในการฟังและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบนำตนเองในการส่งเสริมทักษะปฏิเสธในเด็กวัยเรียน
 • การใช้ทฤษฎีศาสตร์แห่งนพลักษณ์ศึกษาเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้บุคคลมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน : กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 • ผลการการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคลื่อนไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษา
 • การศึกษาความต้องการพื้นฐานของผู้ชายข้ามเพศในประเทศไทย
 • การรับรู้ภาพลักษณ์และตราผลิตภัณฑ์ของร้านค้าปลีกที่มีผลต่อความเต็มใจซื้อของผู้บริโภค
 • การสร้างตราสินค้าและการพัฒนาบัญชีต้นทุนของชนเผ่าม้ง
 • ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเพศหญิงเจนเนอเรชั่นวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อเครื่องประดับเทียม
ดุษฎีนิพนธ์
ฐ, 315 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
วารสาร
224 หน้า : แผนภูมิ ; 27 ซม.
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Note: ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TOC:
 • รูปแบยการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถานรับเลี้งเด็ก อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
 • การศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
 • ท่วงทำนองภาษาและกลวิธีการถ่ายทอดธรรมะในงานเขียน
 • ศฤงตารรสในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี
 • การอ่านจับใจความสำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน
 • แนวคิดและกระบวนการสร้างพระไตรปิฎกภาษาล้านนา
 • ศึกษาวิเคราะห์การดำรงสมณะเพศของพระจักขุบาลเถระ
 • ปัจจัยการดำรงอยู่ของพิธีกรรมแห่งชีวิตชาวไทลื้อ จังหวัดพะเยา
 • ความสำคัญของน้ำในประเพณีหลวง : กรณีศึกษาจากพระราชพิธีสิบสองเดือน
 • ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้ออลูมิเนียมสำเร็จรูป Lynn ผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 • บทความวิชาการ ความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา
 • ข้อจำกัดในการจดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิวเศน์โดยชุมชนมีส่วนร่วมพิจารณาจากบริบทของกฎหมาย
 • หน้าที่ของปวงชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญ : สถานะและความผูกพันทางกฎหมาย