หนังสืออ้างอิง
512 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
431 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
951 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
951 p.
หนังสืออ้างอิง
964 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
948 หน้า : ภาพประกอบสี

คำวัด / 2548

หนังสืออ้างอิง
1452 หน้า
หนังสืออ้างอิง
400 หน้า ; 20 ซม.
หนังสืออ้างอิง
725 หน้า
หนังสืออ้างอิง
142 หน้า : ดัชนี ; 19 ซม.
หนังสืออ้างอิง
739 หน้า
  คณะรัฐบาลจัดพิมพ์ถวายในงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ตุลาคม 2552
คณะรัฐบาลจัดพิมพ์ถวายในงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ตุลาคม 2552
หนังสืออ้างอิง
(12) 509 หน้า
  มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิมพ์ในงานวชิรญาณวงศานุสรณ์ ครบ 100 ปีนับแต่วันประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชินญาณวงศ์ วันที่ 21-27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515
มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิมพ์ในงานวชิรญาณวงศานุสรณ์ ครบ 100 ปีนับแต่วันประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชินญาณวงศ์ วันที่ 21-27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515
หนังสืออ้างอิง
678 หน้า ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
280 หน้า
หนังสืออ้างอิง
112 หน้า
หนังสืออ้างอิง
221 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
166 หน้า
หนังสืออ้างอิง
xiii, 473 หน้า ; 18 ซม.
หนังสืออ้างอิง
107 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสืออ้างอิง
472 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
1053 หน้า ; 19 ซม.
หนังสืออ้างอิง
1,488 หน้า
หนังสืออ้างอิง
(ก-ฉ), 44 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
525 หน้า ; 26 ซม. (ปกแข็ง)
หนังสืออ้างอิง
784 หน้า ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
784 หน้า
หนังสืออ้างอิง
(17), 761 หน้า
หนังสืออ้างอิง
416 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
136 หน้า
หนังสืออ้างอิง
746 หน้า
หนังสืออ้างอิง
(15), 1080 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
  Encyclopedia on philosophy and English-Thai dictionary of philosophical terms.
Encyclopedia on philosophy and English-Thai dictionary of philosophical terms.
หนังสืออ้างอิง
432 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
760 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
304 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
159 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
458 หน้า ; 19 ซม.
หนังสืออ้างอิง
350 หน้า
หนังสืออ้างอิง
314 หน้า
หนังสืออ้างอิง
384 หน้า
หนังสืออ้างอิง
210 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
944 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
175 หน้า
หนังสืออ้างอิง
1,063 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
1,544 หน้า : ภาพประกอบ (สี และขาวดำ) ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
947 หน้า
หนังสืออ้างอิง
972 หน้า
หนังสืออ้างอิง
440 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
1381 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
361 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
362 หน้า ; 21 ซม.
  เนื่องในมงคลกสล 100 ปีพุทธทาส พุทธศักราช 2449-2549
Note: เนื่องในมงคลกสล 100 ปีพุทธทาส พุทธศักราช 2449-2549
หนังสืออ้างอิง
204 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(22), 223 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
742 หน้า
หนังสืออ้างอิง
707 หน้า ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
1,026 หน้า ; 24 ซม.
หนังสืออ้างอิง
344 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสืออ้างอิง
959 หน้า
หนังสืออ้างอิง
272 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 เทคนิคการเขียนพฤติกรรมของ Competency
 • ส่วนที่ 2 รายละเอียดพจนานุกรมพฤติกรรมความสามารถ
 • ส่วนที่ 3 แนวทางในการนำพจนานุกรมพฤติกรรมความสามารถไปประยุกต์ใช้
หนังสืออ้างอิง
394 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(22), 387 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสืออ้างอิง
384 หน้า
หนังสืออ้างอิง
(7), ก-ท 585 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
404 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสืออ้างอิง
389 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
389 หน้า
หนังสืออ้างอิง
392 หน้า ; 22 ซม.
หนังสืออ้างอิง
487 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
586 หน้า
หนังสืออ้างอิง
586 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
585 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
200 หน้า : ภาพประกอบ
  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
Note: มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
หนังสืออ้างอิง
439 หน้า
หนังสืออ้างอิง
480 หน้า
หนังสืออ้างอิง
281 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
637 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
171 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
133 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
152 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
(xxiv), 428 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
916 หน้า
หนังสืออ้างอิง
916 หน้า
หนังสืออ้างอิง
354 หน้า
หนังสืออ้างอิง
(12), 371 หน้า
หนังสืออ้างอิง
324 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสืออ้างอิง
328 หน้า
หนังสืออ้างอิง
511 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
296 หน้า
หนังสืออ้างอิง
(14), 349 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(330), 37 หน้า ; 19 ซม.
หนังสืออ้างอิง
211 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดีรอม.
  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
หนังสืออ้างอิง
456 หน้า
หนังสืออ้างอิง
779 หน้า
หนังสืออ้างอิง
724 หน้า
หนังสืออ้างอิง
376 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(ง), 145 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
556 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
ก-ณ, 405 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
(12) 575 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(8), 222 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
305 หน้า ; 26 ซม.