หนังสือทั่วไป
248 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
274 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม
  View TOC
TOC:
 • บทนำ พันธุศาสตร์ดั้งเดิม
 • ชีววิทยาระดับโมเลกุล
 • จีโนม
 • ธรรมชาติและการเลี้ยงดู
 • ยีนและโรคต่างๆ
 • เพศ ประวัติความเป็นมา และพฤติกรรม
 • เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์
 • พันธุศาสตร์ยุคใหม่
หนังสือทั่วไป
190 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
xvi, 511 p. : col. ill., maps ; 28 cm.
  Offers an overview of environmental geology. This text offers a look both at how the earth developed into its present condition and where matters seem to be moving for the future. It aims to provide a useful foundation for discussing and evaluating specific environmental issues, as well as for developing ideas about how problems should be solved.
Offers an overview of environmental geology. This text offers a look both at how the earth developed into its present condition and where matters seem to be moving for the future. It aims to provide a useful foundation for discussing and evaluating specific environmental issues, as well as for developing ideas about how problems should be solved.
หนังสือทั่วไป
344 p. : ill. (chiefly col.), col. maps ; 28 cm.
หนังสือทั่วไป
(ii) 263 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • Create1 การพัฒนาสมองให้มีสมรรถนะสูง
 • Operate 2 การปฏิบัติการใช้สมองให้มีสมรรถนะสูง
 • ส่วนที่ 3 การผสานพลังความคิดจากสมองให้มีสมรรถนะสูง
หนังสือทั่วไป
446 p. : ill. (chiefly col.) ; 28 cm.
  Explains what genes are, how they function, how they interact with the environment, and how our understanding of genetics has changed since completion of the human genome project.
Explains what genes are, how they function, how they interact with the environment, and how our understanding of genetics has changed since completion of the human genome project.
หนังสือทั่วไป
562 p. : ill. ; 26 cm.

Real Math / 2009

หนังสือทั่วไป
626 p. : col. ill. ; 31 cm.

Saviours of the Sea / 1998

หนังสือทั่วไป
64 p. : illus ; 21 cm.

Skywatching 2000

หนังสือทั่วไป
288 p. : col. ill., col. maps ; 29 cm.
หนังสือทั่วไป
274 p. : ill. ; 21 cm.