หนังสือทั่วไป
332 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
254 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
132 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
127 หน้า : ภาพประกอบสี ; 15 ซม.
หนังสือทั่วไป
191 หน้า ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
546 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
1,424 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
183 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
382 หน้า : ภาพประกอบ
    ภาควิชาวรรณคดี ร่วมกับ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิมพ์เนื่องในการสัมมนาวิชาการ "วรรณศิลป์-สหศาสตร์ นาฏยคดี" วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวรรณคดี ร่วมกับ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิมพ์เนื่องในการสัมมนาวิชาการ "วรรณศิลป์-สหศาสตร์ นาฏยคดี" วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หนังสือทั่วไป
188 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
309 หน้า ; 26 ซม.
วารสาร
209 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
    อภินันทนาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2( มีนาคม-สิงหาคม 255
อภินันทนาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2( มีนาคม-สิงหาคม 255