หนังสือทั่วไป
168 หน้า
หนังสือทั่วไป
169 หน้า
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม.
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
160 หน้า
หนังสือทั่วไป
132 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
346 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
146 หน้า
หนังสือทั่วไป
129 หน้า ; 26 ซม.
    View TOC
TOC:
  • สารบัญ : สวัสดิการสังคม
  • การสังคมสงเคราะห์
  • ทฤษฎีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
  • เครือข่ายทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคม.
หนังสือทั่วไป
80 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า ; 26 ซม.