หนังสือทั่วไป
244 หน้า
หนังสือทั่วไป
(5), 255 หน้า ; 27 ซม.