หนังสือทั่วไป
99 หน้า
หนังสือทั่วไป
150 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
377 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • นโยบายของกองทัพญี่ปุ่นที่มีต่อไทยในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา
 • กองทับญี่ปุ่นกับการเข้ามาดำเนินการควบคุมทางรถไฟสายใต้ของไทยในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา
 • ผลของการเข้ามาควบคุมทางรถไฟสายใต้ที่มีต่อการปฏิบัติการทางการทหารของกองทัพญี่ปุ่น
 • ผลกระทบของการเข้ามาควบคุมทางรถไฟสายใต้
หนังสือทั่วไป
335 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
339 หน้า : ตารางประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
246 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • เดือนอ้าย-บุญเจ้าปริวาสกรรม
 • เดือนยี่ - บุญคูณลาน
 • เดือนสาม - บุญข้าวจี่
 • เดือนสี่ - บุญเทศน์มหาชาติ
 • เดือนห้า - บุญสงกรานต์
 • เดือนหก - บุญส่งฟ้าพญาแถน
 • เดือนเจ็ด - บุญซำฮะ
 • เดือนแปด - ยุญแห่เทียนเข้าพรรษา
 • เดือนเก้า - บุญข้าวประดับดิน
 • เดือนสิบ - บุญสลากภัต
 • เดือนสิบเอ็ด - บุญออกพรรษา
 • เดือนสิบสอง - บุญกฐิน
หนังสือทั่วไป
[7], 89 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ