หนังสือทั่วไป
352 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
186 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
294 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • ปรัชญา
 • ศาสนา
 • การเมือง
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศิลปะ
 • วิทยาศาสตร์
 • อภิธานศัพท์
 • ดัชนี
 • เกี่ยวกับผู้เขียน
หนังสือทั่วไป
184 หน้า
หนังสือทั่วไป
(96), 96 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  หนังสือ "Samurai - Sakura" " เล่มนี้ เป็นหนังสือ 2 ภาษา ฉบับไทย-ญี่ปุ่น ผลงานโดย "ฮิเดโตชิ อูเมกิ" ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ที่มีคุณแม่เป็นคนไทยและคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่น เกิดและใช้ชีวิตวัยเด็กเล็กในเมืองไทย ก่อนจะกลับไปศึกษาต่อและเติบโตที่ประเทศญี่ปุ่นในเวลาต่อมา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ภาค คือ "Samurai" เป็นเรื่องของการถอดรหัสปรัชญาซามูไร เพื่อการบริหารยุคใหม่ นำเสนอแนวคิดวิถีบูชิโด อันประกอบไปด้วยเรื่องแนวคิดเรื่องจิตวิญญาณซามูไรและการประยุกต์เพื่อการบริหารธุรกิจ แนวคิดเรื่องดาบซามูไร แนวคิดโรงเรียนสร้างผู้นำของญี่ปุ่นภายใต้แนวคิดแบบบูชิ แนวทางการบริหารองค์กรของญี่ปุ่น ส่วนในภาค "Sakura" เป็นเรื่องเล่าของคนญี่ปุ่น โดยคนญี่ปุ่น เพื่อคนไทย นำเสนอเรื่องราวของวัฒนธรรมเรื่องเล่าของคนญี่ปุ่น ผ่านรูปแบบการเล่าเรื่องของลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งถ่ายทอดรูปแบบการหล่อหลอมคน และระบบวิธีอบรมและสอนคนในแนวทางแบบญี่ปุ่น พร้อมทั้งเรื่องราวบริบททางวัฒนธรรมที่ได้รับความสนใจจากคนทั่วไป อาทิเช่นเรื่อง ซูโม่ อองเซน เสื่อตาตามิ การดื่มชา อาหารญี่ปุ่น ฉบับ 2 ภาษา ไทย-ญี่ปุ่น
หนังสือ "Samurai - Sakura" " เล่มนี้ เป็นหนังสือ 2 ภาษา ฉบับไทย-ญี่ปุ่น ผลงานโดย "ฮิเดโตชิ อูเมกิ" ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ที่มีคุณแม่เป็นคนไทยและคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่น เกิดและใช้ชีวิตวัยเด็กเล็กในเมืองไทย ก่อนจะกลับไปศึกษาต่อและเติบโตที่ประเทศญี่ปุ่นในเวลาต่อมา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ภาค คือ "Samurai" เป็นเรื่องของการถอดรหัสปรัชญาซามูไร เพื่อการบริหารยุคใหม่ นำเสนอแนวคิดวิถีบูชิโด อันประกอบไปด้วยเรื่องแนวคิดเรื่องจิตวิญญาณซามูไรและการประยุกต์เพื่อการบริหารธุรกิจ แนวคิดเรื่องดาบซามูไร แนวคิดโรงเรียนสร้างผู้นำของญี่ปุ่นภายใต้แนวคิดแบบบูชิ แนวทางการบริหารองค์กรของญี่ปุ่น ส่วนในภาค "Sakura" เป็นเรื่องเล่าของคนญี่ปุ่น โดยคนญี่ปุ่น เพื่อคนไทย นำเสนอเรื่องราวของวัฒนธรรมเรื่องเล่าของคนญี่ปุ่น ผ่านรูปแบบการเล่าเรื่องของลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งถ่ายทอดรูปแบบการหล่อหลอมคน และระบบวิธีอบรมและสอนคนในแนวทางแบบญี่ปุ่น พร้อมทั้งเรื่องราวบริบททางวัฒนธรรมที่ได้รับความสนใจจากคนทั่วไป อาทิเช่นเรื่อง ซูโม่ อองเซน เสื่อตาตามิ การดื่มชา อาหารญี่ปุ่น
Note: ฉบับ 2 ภาษา ไทย-ญี่ปุ่น
TOC:
 • บทนำผู้เเขียน
 • Samurai Spirit จิตวิญญาณความเป็น "ญี่ปุ่น"
 • โคโนสุเกะ มัตซึชิตะ ชีวิตเพื่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ - คาซูโอะ อินาโมริ ผู้ใช้หลักจริยธรรม ปรัชญา และวิถีแห่งซามูไร ในการบริหารและดำเนินชีวิต - Bottom up Policy หัวใจของธุรกิจอยู่ที่ "คน"
 • ผู้นำด้านประดิษฐกรรมของโลก
 • ดาบซามูไร : จากเบ้าหลอมดาบสู่บ่อหลอมอารยธรรม
 • บทส่งท้าย
หนังสือทั่วไป
196 หน้า
หนังสือทั่วไป
258 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • อุดมคติของหลักนิติธรรม
 • แองโกล-อเมริกันโมเดล (เน้นเรื่องรัฐธรรมนูญอเมริกัน)
 • บทวิพากษ์รัฐธรรมนูญอเมริกัน ตอนที่ 1 : ความไม่สมบูรณ์แบของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมแบบเสรี (liberal constitutionalism)
 • บทวิพากษ์รัฐธรรมนูญอเมริกัน ตอนที่ 2 : ประชาธิปไตย หรือภาพลวงตาของเสรีภาพ
 • โมเดลแบบรีพลับลิกันด้วยนิยามใหม่ ตอนที่ 1 : การรื้อปรับระบบรัฐธรรมนูญใหม่ แบบ Hayek
 • โมเดลแบบรีพลับลิกันด้วยนิยามใหม่ ตอนที่ 2 : เหนือกว่าการรื้อปรับระบบรัฐธรรมนูญใหม่ แบบ Hayek
หนังสือทั่วไป
169 หน้า
ดุษฎีนิพนธ์
ฐ, 305 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือทั่วไป
144 หน้า
หนังสือทั่วไป
148 หน้า : แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
72 หน้า : ภาพประกอบ