หนังสือทั่วไป
221 หน้า
หนังสือทั่วไป
222 หน้า
หนังสือทั่วไป
230 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
318 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
127 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
179 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
346 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • บทที่ 2 การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
 • บทที่ 3 แนวคิดของสื่อและการเมือง
 • บทที่ 4 สงครามแห่งศตวรรษที่ 21
 • บทที่ 5 การออกแบบเว็บไซต์และการนำไปใช้ในกิจกรรมทางการเมือง
 • บทที่ 6 การประเมินและการทดสอบการใช้งานของเว้ฐไซต์
 • บทที่ 7 ผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต
 • บทที่ 8 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 • บทที่ 9 E-Security
 • บทที่ 10 ระบบการชำระเงิน
หนังสือทั่วไป
106 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.