CL13
152 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
CL13
152 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
CL13
144 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
CL13
144 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ภาพรวมของหน่วยงาน
 • ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
 • ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน
 • ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานด้านการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
 • ผลงานความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ
CL13
106 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่หนึ่ง บทนำ
 • ส่วนที่สอง ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • ส่วนที่สาม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับดการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พงศ. ๒๕๓๙
 • ส่วนที่สี่ ภาคผนวก