วารสาร
51 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 66 กรกฎาคม - กันยายน 2561
Note: ปีที่ 13 ฉบับที่ 66 กรกฎาคม - กันยายน 2561
TOC:
 • เทิดไว้เหนือเกล้า
 • คุยกับ อพส.
 • เรื่องเล่า...จากปก 16 ปี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประชารัฐพัฒนาไทย ก้าวไกลสู่สวัสดิการสังคม ชู อปท. ขับเคลื่อนงาน ตำบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน
 • Stories
 • คลังปัญญาประชามติ
 • Move together
 • Smart Organization
 • สังคมเป็นสุข
 • Easy English
 • สาระสุขภาพ
 • บ้านมิตรไมตรี
 • ท่องเที่ยวิถีไทย เก๋ไก๋@ นิคม&ชาวเขา
วารสาร
362 หน้า
วารสาร
249 หน้า : ภาพประกอบ
วารสาร
148 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
TOC:
 • การเพิ่มความใส่ใจของนักเรียนจ่านาวิกโยธินโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการคลื่อนไวของตาแบบติดตามวัตถุ : การศึกษาศักย์ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์
 • การประยุกต์การพิมพ์ภาษาไทยด้วยระบบลูกผสมคลื่นไฟฟ้าสมองและระบบติดตามดวงตาสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของบัณฑิต กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรปฏิบัติการด้านอุสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • โมเดลคามสัมพันธ์เชิงสาเหตุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยกับการทดสอบเชิงประจักษ์ของตัวแปรสาเหตุและผลลัพธ์
 • การพัฒนาวิธีการวัดฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ทฤษฎีรัฟเซตในเทคนิตเดลฟายแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • การพัฒนาโปรแกรมฝึกการคิดเลขคณิตโดยประยุกต์โมเดลทริปเพิลโคดสำหรับเพิ่มความจำขณะทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพของวัยรุ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลเมืองชลบุรี
 • การตรวจสอบความแปรปรวนดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานโดยใช้สถิติทดสอบเลวีนแบบปรับใหม่
วารสาร
116 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556
TOC:
 • 39 ปีของแบบจำลองความจำขณะปฏิบัติการ : งานวิจัยและการประยุกต์
 • ผลของการอกกำลังกายบนลู่วิ่งไฟฟ้าที่มีต่อหน้าที่บริหารจัดการของสมองในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์
 • โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องการโรคอุจจาระร่วงรุนแรงจากเชื้ออีโคไล
 • โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความไว้วางใจในแพทย์ และความยึดมั่นในคำแนะนำของแพทย์ที่มีต่อผลลัพธ์การควบคุมเบาหวานของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
 • การวินิจฉัยทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยประยุกต์โมเดลลำดับขั้นคุณลักษณะและการทสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
 • การพัฒนาวิธีการคัดเลือกข้อสูบข้อถัดไปโดยใช้ทฤษฎีการตัดสินใจในการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
 • การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างามรรถภาพการประเมินภายในสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิงบัติงานอิงสมรรนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
วารสาร
128 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เมษายน - กันยายน 2556
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เมษายน - กันยายน 2556
TOC:
 • ผลการฟังดนตรีไทยเดิมที่พึงพอใจต่อการเพิ่มศักยภาพความจำขณะคิดในผู้สูงอายุ : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง
 • การเพิ่มการเลือกสนใจภาพและเสียงของนักเรียนด้วยการออกกำลังกายแบบผสนกายจิตด้วยไม้พลอง : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง
 • ผลของการฟังเสียงสวดมนตร์ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบซี่กงต่อการเพิ่มความผาสุกทางจิตวิญญาณและลดความปวดในผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง
 • โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฟติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • พฤติกรรมคิดก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานเทศบาลตำบลในจังหวัดชลบุรี : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
 • ตัวแปรทำนายทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาของการรับรู้ความเสี่ยงในการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจเล่นเกมส์ออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเองกับความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์โรงเรียนสาธิต
 • A Study of Using Picture Associate English Vocabulary Learning with Physical Activity
วารสาร
124 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558
TOC:
 • แนวคิดการพัฒนา Slow Tourism ในประเทศไทย
 • ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออกของนักท่องเที่ยวชาวไทย
 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาในประเทศไทย
 • ตัวแบบเชิงยุทธศาสตร์ทางทุนปัญญาและการตลาดสำหรับธุรกิจแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มไทยสู่ตลาดอาเซียน
 • ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีผลต่อการดำเนินงายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการเรียนรู้ด้วยการนำตนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • การพัฒนาชุดการเรียนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์
 • การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
วารสาร
147 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
TOC:
 • โปรแกรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการกระตุ้นระบบประสาทแบบองค์รวมสำหรับผู้บริหารโรงเรียน
 • การพัฒนาเกณฑ์ประเมินการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสีเขียว
 • การศึกษรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย : การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ
 • การเพิ่มความสามารถการรับรู้ทางการมองเห็นของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยโปรแกรมฝึกติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบสามมิติ
 • ยุทธศาสตร์การสร้างพลังชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ : กรณีศึกษาชุมชนในบริเวณฝั่งทะเลภาคตะวันออก
 • การเพิ่มความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมการติดตามวัตถุเคลื่อนที่แบบสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง
 • ความรู้ความเข้าใจในการสร้างแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
 • การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูระดับประถมศึกษา
 • ลวดลายและคำสอนในประเกือมเงินของจังหวัดสุรินทร์
 • กำลังการทดสอบและอิทธิพลร่วมของตัวแปรแฝงในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบไม่เป็นเส้นตรงระว่างวิธี LISREL -PI วิธี LMS และวิธี PLS-PI
วารสาร
183 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
TOC:
 • การออกแบบแอปพลิเคชั่นบนมือถือตามแนวคิดของบลูมปรับใหม่
 • การพัฒนาแบบจำลองการติดตามหลายวัตถุทรงเหลี่ยมเคลื่อนที่แบบสามมิติ
 • การสร้างแบบวัดการบริหารจดการของสมองชั้นสูง (ฉบับประเมินตนเอง) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การฝึกการรับรู้ทางการมองเห็นโดยประยกุกต์ทฤษฎีเส้นทางการเคลื่อนที่ของหลายวัตถุ สำหรับเพิ่มความสามารถทางปัญญา
 • การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและความความเร็วในการลุกขึ้นยืนโดยใช้โปรแกรมควบคุมจินตภาพการเคลื่อนไหวร่วมกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง
 • ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้อารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • การเลือกลักษณะสำหรับการแทน่าข้อมูลสูญหายในการวัดประสิทธิภาพการผลิตปลานิลในจังหวัดสุพรรณบุรี
 • การพัฒนาเกณฑ์การประเมินระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
 • การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันขอข้อสอบในปบบทดสอบระดับชาติ
 • ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติและทักษะการวิจัยของนักศึกษา
 • การออกแบบกิจกรรมการเรยนรู้ในชั้นเรียนโดยประยุกต์กระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
 • การลดอาการถอนนิโคตินและพิ่มการผ่อนคลายด้วยโปรแกรมการนวดกดจุดสะท้อนเท้าร่วมกับการใช้น้ำมันหอมระเหยไทย
 • การพัฒนาระบบคลังคำภาษาไทยบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึก
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฎ), 231 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
วารสาร
257 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม - มิถุนายน 2558 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 25
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 มกราคม - มิถุนายน 2558 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 25
TOC:
 • การสร้างความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนตัวตนของเด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาด
 • โมเดลเชิงสาเหตุและผลของทักษะชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษา
 • บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของสำนักงานบริหารการศึกษา ตามการรับรู้ของผู้รับบริการคณะเวชศาตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
 • ความต้องการจำเป็นพื้นฐานและปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
 • ปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย : ทฤษฎีฐานรากของข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตัคติวิสต์ เรื่องจำนวนเต็ม ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้จริยธรรมเชิงบูรณาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการความรู้
 • โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตอบสนองต่อการถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเพศหญิง
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบชิงยืนยันความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวตามทัศนะของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสำหรับนิสิตครูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม
 • การยอมรับและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรไทย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการออกกำลังกายกับภาวะโคชาการกินของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • การจัดกระบวนการลอจิสติกส์แบบใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง
 • การดัดแปลงแนื้อหาและตัวละครของวรรณคดีฉบับการ์ตูน : ผลกระทบต่อคุณค่าด้านความงามของวรรณคดีแบบฉบับของครูผู้สอนวรรณคดี
 • บูรณาการศาตร์ด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กและการละครเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
วารสาร
198 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • บทความวิจัย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการดูแลตนเองและความสุขของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะท้าย
 • การศึกษาวรรณกรรมสำหรับเด็กในประเทศไทยตั้งแต่ปี พงศ. 2455-2555
 • การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดถ้ำตะโกพุทธโสภา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
 • การศึกษาความสูญเสียรายได้ของภาครัฐจากนิติกรรมอำพรางเพื่อการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว
 • ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพบริการงานผู้ป่วยนอกและศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชลประทานหลังการโอนย้ายจากกระทรวงสาธารณสุขมายังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิเสธบุหรี่เชิงบวกในงานทันตกรรมโรงเรียนระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา
 • การสังเคราะห์รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ลักษณะขององค์การและผลิตภาพงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
 • การพัฒนารูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์ของนิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติเพื่อบริการข้อมูลให้นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร เชียงใหม่
 • ผู้สื่อข่าวกับการใช้ประโยชน์และความน่าเชื่อถือของข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อรายงานข่าวสาร
 • การพัฒนาคลังข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • คุณสมบัติของ "หญิงดี" ใน สุภาษิตสอนหญิงภาคใต้ที่มัมพันธ์กับความคิดความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
 • บทบาทของผู้สูงอายุต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย