ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฏ) 310 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ช) 426 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
ดุษฎีนิพนธ์
ญ, 280 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฐ) 286 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฉ) 247 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฒ) 410 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฎ) 220 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 255
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 255
ดุษฎีนิพนธ์
ฐ, 256 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฌ) 509 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฌ) 228 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
ดุษฎีนิพนธ์
(ฌ), 293 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
ดุษฎีนิพนธ์
ฏ, 236 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ต) 435 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา,ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา,ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
CL13
146 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 • บทเกริ่นนำ
 • เป้าหมาย
 • ผลการปฏิบัติงานปีที่ 1
 • บทวิเคราะห์
 • บทสรุป
 • ภาคผนวก
CL13
96 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพ บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมบทบาท และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริม การใช้ประโยขน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
CL13
95 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ส่วนที่ 3 ภาพกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
CL13
136 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ผลการดำเนินงาตามประเด็นยุทธศาสตร์
 • สารสนเทศและสถิติ ปีการศึกษา 2559
 • กิจกรรมสำคัญในรอบปี 2560
CL13
120 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
CL13
84 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
CL13
144 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 29 ซม.
CL13
163 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
CL13
288 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 23 ซม.
CL13
76 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
CL13
148 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบสี, กราฟ ; 28 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สารจากผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
 • เป้าประสงค์ กลยุทธ์
 • โครงสร้างปัจจุบันของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • Part 1 คณะผู้บริหาร
 • Part 2 ผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2559
 • Part 3 บทความของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • Part 4 ภาพรวมหนี้สาธารณะปีงบประมาณ 2559
 • Part 5 งบการเงินของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • Part 6 ประมวลภาพกิจกรรม
 • Part 7 ทำเนียบผู้บริหาร
CL13
322 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
CL13
192 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1ข้อมูลภาพรวมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
 • ส่วนที่ 3 รายงานทางการเงิน
 • ส่วนที่ 4 งานสำคัญในรอบปีงบประมาณ 2560
 • ส่วนที่ 5 กิจกรรมในรอบปี
CL13
128 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
CL13
118 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
 • ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
 • ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน
 • ส่วนที่ 4 บทความ
CL13
160 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
CL13
100 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม. + 1 ซีดีรอม
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลมหาวิทยาลัย
 • ส่วนที่ 2 รางวัลเชิดชูเกียรติ
 • ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามภารกิจ
 • ส่วนที่ 4 สารสนเทศ
CL13
82 หน้า : ภาพ, ตาราง, แผนที่ ; 30 ซม.
CL13
138 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ภาพรวมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • ส่วนที่ 2 รายงานการเงิน
 • 2.1 งบแสดงฐานะการเงิน
 • 2.2 การวิเคราะห์ทางการเงิน
 • 2.3 ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม
 • ส่วนที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน
 • 3.1 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วน
 • 3.2 ผลการปฏิบัติงานตามโยบายบริหารการพัฒนา
 • 3.4 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสครีและครอบครัว
CL13
160 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ประวัติความเป็ฯมาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • องค์กรและการบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - การเงิน การคลัง และงบประมาณ
 • ผลการประเมินสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
CL13
76 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ผลการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาล
 • วิสัยทัสน์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์ของ สวทน.
 • ผลการดำเนินงานของ สวทน. ปี 2560
 • การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม
 • การขับเคลื่อนข้อริเริ่มสำคัญของรัฐบาล
 • การขับเคลื่อนมาตรการสำคัญร่วมกับหน่วยงานหลัก
 • สวทน. ในปี 2561
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
 • ภาคผนวก
CL13
104 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบสี, กราฟ ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 สารปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • สารเลขาคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 • ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป
 • ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ส่วนที่ 4 บทความด้านอ้อยและน้ำตาลทราย
 • สถานการณ์น้ำตาลทรายโลก
 • สถานการณ์อ้อยและน้ำตาลทรายของไทย
 • ปริมาณการผลิดอ้อย น้ำตาลทราย และประสิทธิภาพการผลิต
 • อุตสาหกรรมชีวภาพจากอ้อย สถานการณ์เอทานอล
 • เทคโนโลยีความแม่นยำสูงที่เกี่ยวข้องการจัดการไร่อ้อยอัจฉริยะ
 • ส่วนที่ 5 กิจกรรมสำคัญในรอบปีงบประมาณ พงศ. 2560
 • พิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ปี 2560
 • กิจกรรมอื่น ๆ ในรอบปีของ สอน.
 • ส่วนที่ 6 รายงานทางการเงินรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • งบแสดงฐานะการเงิน
 • งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน
CL13
162 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
CL13
72 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สารอธิบดีกรมการค้าภายใน
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • ผู้บริหารกรมการค้าภายใน
 • อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์กรมการค้าภายใน
 • ยุทธศาสตร์กรมการค้าภายใน
 • โครงสร้างกรมการค้าภายใน
 • การบริหารราชการกรมการค้าภายใน
 • อัตรากำลัง
 • งบประมาณร่ายจ่าย
 • ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการค้าภายใน
 • ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในรอบปี
 • รายงานผลการปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
 • "ธงฟ้าประชารัฐ" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ
 • การส่งเสิรมตลาดสินค้าอินทรีย์
 • กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
 • หมุ่บ้านทำมาค้าขาย...สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น
 • งบแสดงฐานะทางการเงิน
 • งบปสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
CL13
151 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • การปราบปรามยาเสพติด
 • การบำบัดรักษายาเสพติด
 • การป้องกันยาเสพติด
 • การบริหารจัดการ
 • การพัฒนากฎหมายด้านยาเสพติด
 • การพัฒนาบุคลากร
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ญ) 303 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560