ดุษฎีนิพนธ์
ฒ, 425 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
CL13
308 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  • บทที่ 2 ภาพรวมผลการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
  • บทที่ 3 การวิเคราะห์รายละเอียดผลการดำเนินงาน