CL13
229 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
CL13
271 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
CL13
322 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
CL13
317 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ส่วนที่ 2 ผลการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน พร้อมข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่เสนอต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ส่วนที่ 4 ความร่วมมือของหน่วยงานในการชี้แจงข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
 • ส่วที่ 5 ผลการดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ส่วนที่ 6 ผลการดำเนินงานด้านการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 • ส่วนที่ 7 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ส่วนที่ 8 การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
CL13
308 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • บทที่ 2 ภาพรวมผลการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์รายละเอียดผลการดำเนินงาน