ดุษฎีนิพนธ์
ก-ต, 328 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฏ) 203 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ณ) 282 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ดุษฎีนิพนธ์
(ฐ), 327 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
CL13
95 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ส่วนที่ 3 ภาพกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
CL13
163 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 23 ซม.
CL13
100 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
CL13
243 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
CL13
152 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
CL13
152 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
CL13
120 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 27 ซม. + 1 ซีดีรอม
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 • ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน
 • ส่วนที่ 3 รายงานงบการเงิน
 • ส่วนที่ 4 ภาพกิจกรรมสำคัญ
CL13
48 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.