เยาวชน
135 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
145 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
144 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
144 หน้า : ภาพประกอบ
ดุษฎีนิพนธ์
458 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ด)--มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2547
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ด)--มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2547
เยาวชน
144 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
144 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
143 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
152 หน้า : ภาพประกอบ