เยาวชน
224 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
198 หน้า
เยาวชน
248 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
188 หน้า : ภาพประกอบ
    วรรณกรรมเยาวชนรางวัลหนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2532
Note: วรรณกรรมเยาวชนรางวัลหนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2532
เยาวชน
205 หน้า : ภาพประกอบ
    ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดหนังสืองานสัปดาห์แห่งชาติ
Note: ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดหนังสืองานสัปดาห์แห่งชาติ
เยาวชน
224 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
240 หน้า : ภาพประกอบ

แม่มด / 2542

เยาวชน
240 หน้า : ภาพประกอบ