ดุษฎีนิพนธ์
ถ, 459 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
เยาวชน
32 หน้า : ภาพประกอบสี ; 22 ซม.
เยาวชน
55 หน้า : ภาพประกอบ ; 28 ซม.
เยาวชน
55 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
เยาวชน
16 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
เยาวชน
16 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
เยาวชน
15 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
เยาวชน
39 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
เยาวชน
31 หน้า : ภาพประกอบ(สี) ; 22 ซม.
เยาวชน
32 หน้า : ภาพประกอบสี ; 22 ซม.
เยาวชน
22 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.

ลมพายุ / 2555

เยาวชน
16 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.