หนังสือทั่วไป
272หน้า
หนังสือทั่วไป
367 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
231 หน้า
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
147 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
112 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
524 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
62 หน้า
หนังสือทั่วไป
145 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
118 หน้า : ภาพประกอบ 17 ซม.
หนังสือทั่วไป
302 หน้า
หนังสือทั่วไป
102 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
234 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
216 หน้า
หนังสือทั่วไป
152 หน้า
หนังสือทั่วไป
306 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
358 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
208 หน้า
หนังสือทั่วไป
xxi, 179 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ความหมายของการบูรณาการ
 • สมองคิดเชิงบูรณากรหรือไม่...อย่างไร?
 • การคิดบูรณาการคืออะไร?
 • เหตุใดจึงต้องคิดเชิงบุรณาการ?
 • "สวมกรอบความคิด" หลักคิดเชิงบูรณาการ
 • ฝึกคิดเชิงบูรณากาาร = ฝึกเชื่อมโยง
 • ใช้ค้นเหตุ/ปัจจัย...มององค์รวม + คิดบูรณาการ
 • ใช้ "แก้ปัญหา" อย่างไม่ "ก่อปัญหา"
หนังสือทั่วไป
xvi, 145 หน้า : ภาพประกอบ
  ความหมายของการประยุกต์ -- สมองคิดประยุกต์ได้อย่างไร? -- ความหมายของการคิดเชิงประยุกต์? -- เหตุใดจึงต้องคิดเชิงประยุกต์? -- สิ่งนี้ใช้ "ทำ" อะไรได้บ้าง ? -- ใช้อะไร "ทดแทน" ได้บ้าง ? -- จะนำ...มาใช้ประโยชน์อย่างไร ? ---การพัฒนาทัศนคติและนิสัยนักคิดเชิงประยุกต์
ความหมายของการประยุกต์ -- สมองคิดประยุกต์ได้อย่างไร? -- ความหมายของการคิดเชิงประยุกต์? -- เหตุใดจึงต้องคิดเชิงประยุกต์? -- สิ่งนี้ใช้ "ทำ" อะไรได้บ้าง ? -- ใช้อะไร "ทดแทน" ได้บ้าง ? -- จะนำ...มาใช้ประโยชน์อย่างไร ? ---การพัฒนาทัศนคติและนิสัยนักคิดเชิงประยุกต์
หนังสือทั่วไป
202 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
163 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
173 หน้า
หนังสือทั่วไป
124 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
184 หน้า
หนังสือทั่วไป
79 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
450 หน้า แผนที่
งานวิจัย
111 หน้า ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
235 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
247 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
104 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
79 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
188 หน้า : ตาราง
  ฉบับอัดสำเนา,รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ, 2549
Note: ฉบับอัดสำเนา,รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ, 2549
หนังสือทั่วไป
219 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
392 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยว
 • บทที่ 2 องค์ประกอบและประเภทของแหล่งท่องเที่ยว
 • บทที่ 3 แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
 • บทที่ 4 แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุ
 • บทที่ 5 แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม
 • บทที่ 6 แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของประเทศไทย
 • บทที่ 7 แหล่งท่องเที่ยวชายแดนของประเทศไทย
 • บทที่ 8 การกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว
 • บทที่ 9 ขีดความสามารถการรองรับของพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยว
 • บทที่ 10 การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจัดอันดับความเร่งด่วนในการพัฒนา
 • บทที่ 11 การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 • บทที่ 12 การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
หนังสือทั่วไป
126 หน้า : กราฟ
หนังสือทั่วไป
302 หน้า
หนังสือทั่วไป
169 หน้า ; 29 ซม.
  พิมพ์เป็นระลึกในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 16 กันยายน พ.ศ. 2549
Note: พิมพ์เป็นระลึกในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 16 กันยายน พ.ศ. 2549
หนังสือทั่วไป
197 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
351หน้า
หนังสือทั่วไป
309 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
244 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
vi, 41 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  การสัมนาเชิงปฏิบัติการระหว่าง ศาลรัฐธรรมนูญ และ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา ในหัวข้อ "ศาลรัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้ง : กรณีประสบการณ์ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2549 เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
Note: การสัมนาเชิงปฏิบัติการระหว่าง ศาลรัฐธรรมนูญ และ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา ในหัวข้อ "ศาลรัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้ง : กรณีประสบการณ์ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2549 เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
หนังสือทั่วไป
160 หน้า
หนังสือทั่วไป
221 หน้า
  ประเภทของการเจรจาต่อรอง -- หลักการสำคัญสี่ประการ -- การเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง -- ยุทธวิธีการเจรจาต่อรอง -- คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับยุทธวิธี -- อุปสรรคในการทำข้อตกลง -- ความผิดพลาดทางจิตใจ -- เมื่อสัมพันธภาพมีความสำคัญ -- การเจรจาต่อรองแทนผู้อื่น -- ทักษะในการเจรจาต่อรอง
ประเภทของการเจรจาต่อรอง -- หลักการสำคัญสี่ประการ -- การเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง -- ยุทธวิธีการเจรจาต่อรอง -- คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับยุทธวิธี -- อุปสรรคในการทำข้อตกลง -- ความผิดพลาดทางจิตใจ -- เมื่อสัมพันธภาพมีความสำคัญ -- การเจรจาต่อรองแทนผู้อื่น -- ทักษะในการเจรจาต่อรอง
หนังสือทั่วไป
160 หน้า ; 26 ซม.
งานวิจัย
286 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
280หน้า
หนังสือทั่วไป
90 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
370 หน้า
หนังสือทั่วไป
171 หน้า
หนังสือทั่วไป
447 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • ความเป็นมาของกีฬาพื้นเมืองไทย
 • กีฬาพื้นเมืองไทยภาคกลาง
 • สรุป
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • ความเป็นมาของกีฬาพื้นเมืองไทย
 • กีฬาพื้นเมืองไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สรุป
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(14), 240 หน้า : ภาพประกอบ ; 17 ซม.
หนังสือทั่วไป
76 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
351 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
30 หน้า
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
345 หน้า : ภาพประกอบสี
  อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนางอรนุช เรืองสุวรรณ ท.ช. ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2549
Note: อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนางอรนุช เรืองสุวรรณ ท.ช. ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2549
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
332 หน้า
หนังสือทั่วไป
ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
228 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
229 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • หมวดที่ 1 ว่าด้วยการทุศีล
 • หมวดที่ 2 ว่าด้วยการไม่สังวร
 • หมวดที่ 3 ว่าด้วยเกียรติและลาภสักการะ
 • หมวดที่ 4 ว่าด้วยการทำไปตามอำนาจกิเลส
 • หมวดที่ 5 ว่าด้วยการเป็นทาสตัณหา
 • หมวดที่ 6 ว่าด้วยการหละหลวมในธรรม
 • หมวดที่ 7 ว่าด้วยการลืมคำปฏิญาณ
 • หมวดที่ 8 ว่าด้วยพิษสงทางใจ
 • หมวดที่ 9 ว่าด้วยการเสียความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • หมวดที่ 10 ว่าด้วยการมีศีล
 • หมวดที่ 11 ว่าด้วยการมีสังวร
 • หมวดที่ 12 ว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบ
 • หมวดที่ 13 ว่าด้วยการไม่ทำไปตามอำนาจกิเลส
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • หมวดที่ 14 ว่าด้วยการไม่เป็นทาสตัณหา
 • หมวดที่ 15 ว่าด้วยการไม่หละหลวมในธรรม
 • หมวดที่ 16 ว่าด้วยการไม่ลืมคำปฏิญาณ
 • หมวดที่ 17 ว่าด้วยการหมดพิษสงทางใจ
 • หมวดที่ 18 ว่าด้วยการไม่เสียความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่
 • หมวดที่ 19 ว่าด้วยเนื้อนาบุญของโลก
หนังสือทั่วไป
328 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
135 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
456 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
232 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
335 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
379 หน้า
หนังสือทั่วไป
392 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
276 หน้า
หนังสือทั่วไป
89 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
39 หน้า