หนังสือทั่วไป
208 หน้า
หนังสือทั่วไป
152 หน้า
หนังสือทั่วไป
185 หน้า
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
50 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
167 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
169 หน้า ; 17 ซม.
หนังสือทั่วไป
158 หน้า
หนังสือทั่วไป
506 หน้า
  View TOC
TOC:
 • สุขทุกข์เหมือนฝันไป
 • ฐานที่มั่นของอุปาทาน
 • บรรลุธรรม
 • มหาสติปัฏฐานสูตร
หนังสือทั่วไป
544 หน้า ; 30 ซม.
  รวบรวมและเรียบเรียงประวัติอุบาสกในสมัยพุทธกาล ตั้งแต่ ชีวประวัติ อดีตชาติ วิถีชีวิต วิถีกรรม และการบรรลุธรรม โดยแบ่งอุบาสกออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1. อุบาสกที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะ 2. ผู้ประกาศตนเป็นอุบาสกถึงสรณะ และผู้ที่ไม่ได้ประกาศตนแต่เข้าถึงสรณะ 3. ผู้ที่เป็นสาวกของเจ้าลัทธิทั้งหลาย
รวบรวมและเรียบเรียงประวัติอุบาสกในสมัยพุทธกาล ตั้งแต่ ชีวประวัติ อดีตชาติ วิถีชีวิต วิถีกรรม และการบรรลุธรรม โดยแบ่งอุบาสกออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1. อุบาสกที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะ 2. ผู้ประกาศตนเป็นอุบาสกถึงสรณะ และผู้ที่ไม่ได้ประกาศตนแต่เข้าถึงสรณะ 3. ผู้ที่เป็นสาวกของเจ้าลัทธิทั้งหลาย
หนังสือทั่วไป
135 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบสี ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบสี
  งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่9-10พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550
Note: งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่9-10พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
409 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
451 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
206 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบสี

ENGLISH GRAMMAR / 2550

หนังสือทั่วไป
1,093 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
350 หน้า
หนังสือทั่วไป
300 หน้า : ภาพประกอบ

Insight Flash CS3 / 2550

หนังสือทั่วไป
468 หน้า : ภาพประกอบ + 1 CD-ROM
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
104 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
62 p.
  Dedicated to My Parents Dr.Samtani H.E.M.L.Pin Malakul
Dedicated to My Parents Dr.Samtani H.E.M.L.Pin Malakul

Yoga in Bed 2550

หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
442 หน้า
หนังสือทั่วไป
1,150 หน้า, 2 เล่ม
หนังสือทั่วไป
179 หน้า
หนังสือทั่วไป
119 หน้า
  แด่นายวิภัทร-นางอารีย์ อุวรรณโณ ผู้เป็นบิดามารดาและปฐมาจารย์ที่ให้กำเนิดชีวิตและปัญญาแก่ผู้เขียน
Note: แด่นายวิภัทร-นางอารีย์ อุวรรณโณ ผู้เป็นบิดามารดาและปฐมาจารย์ที่ให้กำเนิดชีวิตและปัญญาแก่ผู้เขียน
หนังสือทั่วไป
353 หน้า
หนังสือทั่วไป
(20), 348 หน้า ; 29 ซม.
  จัดพิมพ์ตามโครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
จัดพิมพ์ตามโครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
หนังสือทั่วไป
278 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
231 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
70 หน้า
  ชุมความรู้โครงการนำร่อง "ยุติธรรมชุมชน" เล่มที่ 8
ชุมความรู้โครงการนำร่อง "ยุติธรรมชุมชน" เล่มที่ 8
หนังสือทั่วไป
70 หน้า
หนังสือทั่วไป
70 หน้า
  ชุดความรู้โครงการนำร่อง "ยุติธรรมชุมชน" เล่มที่ 7
ชุดความรู้โครงการนำร่อง "ยุติธรรมชุมชน" เล่มที่ 7
หนังสือทั่วไป
67 หน้า
  ชุดความรู้โตรงการนำร่อง "ยุติธรรมชุมชน" เล่มที่ 2
ชุดความรู้โตรงการนำร่อง "ยุติธรรมชุมชน" เล่มที่ 2
หนังสือทั่วไป
253 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
253 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
296 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
232 หน้า
หนังสือทั่วไป
419 หน้า
หนังสือทั่วไป
540 หน้า
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
204 หน้า : ตาราง ; 30 ซม
หนังสือทั่วไป
88 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ทักษะการคิด
 • ลักษณะการคิด
 • การคิดวิเคราะห์
 • กระบวนการคิดวิเคราะห์
 • ลักษณะการการคิดวิเคราะห์
 • การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ความหมายของความคิดสร้างสรรค์
 • ลักษณะและสภาพแวดล้อมของความคิดสร้างสรรค์
 • เครื่องมือและวิธีสร้างความคิดสร้างสรรค์
 • ฝ่าอุปสรรคของการคิดสร้างสรรค์
 • ลักษณะบุุคคลที่คิดสร้างสรรค์
 • เครื่องมือการคิดของ เดอ โบโน
 • การสอนคิด
 • การสอนให้คิดเป็น
 • วิธีการสอนฝึกคิด
หนังสือทั่วไป
209 หน้า
หนังสือทั่วไป
258, [1] หน้า ; 21 ซม.
  ทำไมต้องจัดการองค์ความรู้ในองค์การ : เศรษฐกิจในยุคใหม่ ; ทุนทางปัญญา ; การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ -- พัฒนาและเรียนรู้ให้เร็วกว่าคู่แข่ง -- เริ่มต้นโดยเรียนรู้จากผู้บุกเบิก : สรรพวิธีสู่การจัดการองค์ความรู้ -- แนวคิดการนำ KM สู่การปฏิบัติ : วิวัฒนาการของการจัดการองค์ความรู้ ; สร้างและต่อยอดความร
ทำไมต้องจัดการองค์ความรู้ในองค์การ : เศรษฐกิจในยุคใหม่ ; ทุนทางปัญญา ; การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ -- พัฒนาและเรียนรู้ให้เร็วกว่าคู่แข่ง -- เริ่มต้นโดยเรียนรู้จากผู้บุกเบิก : สรรพวิธีสู่การจัดการองค์ความรู้ -- แนวคิดการนำ KM สู่การปฏิบัติ : วิวัฒนาการของการจัดการองค์ความรู้ ; สร้างและต่อยอดความร
หนังสือทั่วไป
150 หน้า
  สิ่งพิมพ์ สกศ.อันดับที่ 83/2550
สิ่งพิมพ์ สกศ.อันดับที่ 83/2550
หนังสือทั่วไป
242 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
(190), 4 หน้า
หนังสือทั่วไป
102 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
407 หน้า : ภาพประกอบ
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข -- สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารสาธารณสุข -- โครงสร้างการบริหารและการบริการสาธารณสุขในประเทศไทย -- นโยบายและการวางแผนงานสาธารณสุข -- การอำนวยการ การควบคุมกำกับงาน และการประเมินผล -- การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข -- การบริหารสาธารณสุขยุคใหม่
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข -- สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารสาธารณสุข -- โครงสร้างการบริหารและการบริการสาธารณสุขในประเทศไทย -- นโยบายและการวางแผนงานสาธารณสุข -- การอำนวยการ การควบคุมกำกับงาน และการประเมินผล -- การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข -- การบริหารสาธารณสุขยุคใหม่
หนังสือทั่วไป
426 หน้า
หนังสือทั่วไป
315 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
275 หน้า
หนังสือทั่วไป
238 หน้า
หนังสือทั่วไป
98 หน้า
หนังสือทั่วไป
321 หน้า
หนังสือทั่วไป
419 หน้า
หนังสือทั่วไป
445 หน้า : ภาพประกอบ
  View TOC
TOC:
 • กรอบแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ความท้าทายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การวิเคราะห์และการออกแบบงาน
 • การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
 • การสรรหา
 • การคัดเลือก
 • การปฐมนิเทศและการบรรจุ
 • การฝึกอบรมและการพัฒนา
 • การประเมินการปฏิบัติงาน
 • การวางแผนและการพัฒนาอาชีพ
 • การบริหารค่าตอบแทน
หนังสือทั่วไป
336 หน้า
หนังสือทั่วไป
263หน้า แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
362 หน้า
หนังสือทั่วไป
225 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
272 หน้า
  พิมพ์พถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบวันสถาปนาปีที่ 40
Note: พิมพ์พถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบวันสถาปนาปีที่ 40
หนังสือทั่วไป
315 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
582 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
414 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
304 หน้า
หนังสือทั่วไป
39 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
370 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
171 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
xv, 203 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดีรอม
  การประเมินอรรถประโยชน์เชิงซ้อน -- ความครอบคลุม -- การจัดอันดับความต้องการ -- ฟังก์ชันของวัตถุประสงค์ -- ดัชนีสถานภาพทางสังคม -- ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ -- เงินสดหมุนเวียน -- การปรับลด -- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ -- อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน -- อัตราผลตอบแทนภายใน -- การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผล -- เส้นคว
การประเมินอรรถประโยชน์เชิงซ้อน -- ความครอบคลุม -- การจัดอันดับความต้องการ -- ฟังก์ชันของวัตถุประสงค์ -- ดัชนีสถานภาพทางสังคม -- ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ -- เงินสดหมุนเวียน -- การปรับลด -- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ -- อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน -- อัตราผลตอบแทนภายใน -- การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผล -- เส้นคว
หนังสือทั่วไป
(10), 187 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.