หนังสือทั่วไป
195 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
383 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
367 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
562 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่สี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
298 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
213 หน้า
หนังสือทั่วไป
206 หน้า
หนังสือทั่วไป
(ค), 606 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ค),505 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ค), 766 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
360 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
103 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
  กรณีศึกษาการจัดการน้ำ -- กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรประมง/ชายฝั่ง: พื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก -- กรณีศึกษาการใช้ทรัพยากรชายฝั่งและทะเลด้านการท่องเที่ยว -- กรณีศึกษาปัญหาป่าไม้และที่ดิน: จังหวัดลำพูน
กรณีศึกษาการจัดการน้ำ -- กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรประมง/ชายฝั่ง: พื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก -- กรณีศึกษาการใช้ทรัพยากรชายฝั่งและทะเลด้านการท่องเที่ยว -- กรณีศึกษาปัญหาป่าไม้และที่ดิน: จังหวัดลำพูน
หนังสือทั่วไป
277 หน้า
หนังสือทั่วไป
574 หน้า
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
174 หน้า
หนังสือทั่วไป
246 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
206 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. + 1 CD-ROM
หนังสือทั่วไป
370 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
140หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
446 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
402 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
156 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
532 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
436 หน้า 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
519 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม. + CD/1
หนังสือทั่วไป
205 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
351 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
203 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบสี ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
213 หน้า
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม.
หนังสือทั่วไป
363 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
244 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
357 หน้า
หนังสือทั่วไป
469 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  โครงการวิจัยเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา ของสถาบันไทยศึกษา.
โครงการวิจัยเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา ของสถาบันไทยศึกษา.
หนังสือทั่วไป
469 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  โครงการวิจัยเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา ของสถาบันไทยศึกษา
โครงการวิจัยเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา ของสถาบันไทยศึกษา
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
514 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
112 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
244 หน้า : ภาพประกอบ
  พระมหากษัตริย์ไทยกับพระราชพิธีคชกรรม -- ภาษาเขมรในตำราคชศาสตร์ -- ตำราคชกรรม -- ตำรานารายณ์ประทมสินธุ์ว่าด้วยลักษณช้าง -- พระเทวกรรม -- พระโกญจนาเนศวรศิวบุตร -- พระมหาวิฆเนศวรศิวบุตร -- ตำราคชลักษณ์ -- ช้างศุภลักษณ์ -- พระนารายณ์ทรงบาศปราบเอกทันต์ -- พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ -- พระอุเทนราช -- พระโภคว
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระราชพิธีคชกรรม -- ภาษาเขมรในตำราคชศาสตร์ -- ตำราคชกรรม -- ตำรานารายณ์ประทมสินธุ์ว่าด้วยลักษณช้าง -- พระเทวกรรม -- พระโกญจนาเนศวรศิวบุตร -- พระมหาวิฆเนศวรศิวบุตร -- ตำราคชลักษณ์ -- ช้างศุภลักษณ์ -- พระนารายณ์ทรงบาศปราบเอกทันต์ -- พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ -- พระอุเทนราช -- พระโภคว
หนังสือทั่วไป
183 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
231 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
236 หน้า
หนังสือทั่วไป
432 หน้า
หนังสือทั่วไป
158 หน้า
หนังสือทั่วไป
140 หน้า
หนังสือทั่วไป
352 หน้า
หนังสือทั่วไป
96 หน้า
หนังสือทั่วไป
256 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
118 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบสี
  บทนำ -- ช่างไม้แกะสลัก -- ช่างทอง -- ช่างเงิน -- ช่างแทงหยวก -- ช่างทำหัวโขน -- ช่างปูนปั้น -- ช่างจักสาน -- ช่างทอผ้า -- ช่างทำเทียน -- ช่างทองเหลือง -- ช่างถม -- ช่างสลักหนังตะลุง -- ช่างจักสานย่านลิเภา
บทนำ -- ช่างไม้แกะสลัก -- ช่างทอง -- ช่างเงิน -- ช่างแทงหยวก -- ช่างทำหัวโขน -- ช่างปูนปั้น -- ช่างจักสาน -- ช่างทอผ้า -- ช่างทำเทียน -- ช่างทองเหลือง -- ช่างถม -- ช่างสลักหนังตะลุง -- ช่างจักสานย่านลิเภา
หนังสือทั่วไป
186 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
205 หน้า
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

ฉุยฉาย / 2547

หนังสือทั่วไป
139 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(8), ง, 84 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
131, (3) หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
259 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
317 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
242 หน้า : ภาพประกอบ
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)2549
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)2549
หนังสือทั่วไป
219 หน้า
  เอกสารตำราหลัก ประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง
เอกสารตำราหลัก ประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง
หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
190 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
291 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
211 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม.
  จดหมายเหตุกรุงศรี เนื้อหาโดยสังเขป กว่าสองทศวรรษที่รายการ "จดหมายเหตุกรุงศรี" สารคดีสั้นความยาว 1 นาทีได้ออกอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอสาระความรู้อันทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สร้างความรู้ความภูมิใจในความเป็นชาติ
จดหมายเหตุกรุงศรี เนื้อหาโดยสังเขป กว่าสองทศวรรษที่รายการ "จดหมายเหตุกรุงศรี" สารคดีสั้นความยาว 1 นาทีได้ออกอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอสาระความรู้อันทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สร้างความรู้ความภูมิใจในความเป็นชาติ
หนังสือทั่วไป
480 หน้า : ภาพประกอบสี แผนผัง
หนังสือทั่วไป
627 หน้า : ภาพประกอบสี