หนังสือทั่วไป
248 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
274 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม
  View TOC
TOC:
 • บทนำ พันธุศาสตร์ดั้งเดิม
 • ชีววิทยาระดับโมเลกุล
 • จีโนม
 • ธรรมชาติและการเลี้ยงดู
 • ยีนและโรคต่างๆ
 • เพศ ประวัติความเป็นมา และพฤติกรรม
 • เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์
 • พันธุศาสตร์ยุคใหม่
หนังสือทั่วไป
190 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
xvi, 511 p. : col. ill., maps ; 28 cm.
  Offers an overview of environmental geology. This text offers a look both at how the earth developed into its present condition and where matters seem to be moving for the future. It aims to provide a useful foundation for discussing and evaluating specific environmental issues, as well as for developing ideas about how problems should be solved.
Offers an overview of environmental geology. This text offers a look both at how the earth developed into its present condition and where matters seem to be moving for the future. It aims to provide a useful foundation for discussing and evaluating specific environmental issues, as well as for developing ideas about how problems should be solved.
หนังสือทั่วไป
344 p. : ill. (chiefly col.), col. maps ; 28 cm.
หนังสือทั่วไป
(ii) 263 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • Create1 การพัฒนาสมองให้มีสมรรถนะสูง
 • Operate 2 การปฏิบัติการใช้สมองให้มีสมรรถนะสูง
 • ส่วนที่ 3 การผสานพลังความคิดจากสมองให้มีสมรรถนะสูง
หนังสือทั่วไป
446 p. : ill. (chiefly col.) ; 28 cm.
  Explains what genes are, how they function, how they interact with the environment, and how our understanding of genetics has changed since completion of the human genome project.
Explains what genes are, how they function, how they interact with the environment, and how our understanding of genetics has changed since completion of the human genome project.
หนังสือทั่วไป
562 p. : ill. ; 26 cm.

Real Math / 2009

หนังสือทั่วไป
626 p. : col. ill. ; 31 cm.

Saviours of the Sea / 1998

หนังสือทั่วไป
64 p. : illus ; 21 cm.

Skywatching 2000

หนังสือทั่วไป
288 p. : col. ill., col. maps ; 29 cm.
หนังสือทั่วไป
274 p. : ill. ; 21 cm.
หนังสือทั่วไป
xviii, 830 p. color illustrations ; 26 cm. + computer optical disc (4 3/4 in.).
  View TOC
TOC:
 • Ch. 1. What Is Statistics?
 • Ch. 2. Describing Data: Frequency Distributions and Graphic Presentation
 • Ch. 3. Describing Data: Measures of Central Tendency
 • Ch. 4. Other Descriptive Measures
 • Ch. 5. A Survey of Probability Concepts
 • Ch. 6. Discrete Probability Distributions
 • Ch. 7. The Normal Probability Distribution
 • Ch. 8. Sampling Methods and the Central Limit Theorem
 • Ch. 9. Estimation and Confidence Intervals
 • Ch. 10. One-Sample Tests of Hypothesis
 • Ch. 11. Two-Sample Tests of Hypothesis
 • Ch. 12. Analysis of Variance
 • Ch. 13. Linear Regression and Correlation
 • Ch. 14. Multiple Regression and Correlation Analysis
 • Ch. 15. Nonparametric Methods: Chi-Square Applications.
หนังสือทั่วไป
xxxii ; 384 p. : ill. ; 23 cm.
หนังสือทั่วไป
ix, 115 p. : ill. ; 24 cm.
  "Effective teaching is largely reliant on the teacher's ability to capture the genuine interest of the students for the material to be taught. This naturally rests on the planning that the teacher exerts in preparation for the lesson. Perhaps the single most important aspect of any lesso
"Effective teaching is largely reliant on the teacher's ability to capture the genuine interest of the students for the material to be taught. This naturally rests on the planning that the teacher exerts in preparation for the lesson. Perhaps the single most important aspect of any lesso
หนังสือทั่วไป
360 p. : col. illus. ; 26 cm.
  This month-by-month tour of the wild kingdom takes readers on a literary and photographic odyssey, showing key stages in the life cycles of 288 plants and animals in the world's nine wildlife regions. Lively text, color illustrations, maps, and hundreds of full-color photos make it a valuable resource.
This month-by-month tour of the wild kingdom takes readers on a literary and photographic odyssey, showing key stages in the life cycles of 288 plants and animals in the world's nine wildlife regions. Lively text, color illustrations, maps, and hundreds of full-color photos make it a valuable resource.
หนังสือทั่วไป
58 หน้า
หนังสือทั่วไป
111 หน้า : ภาพสี, แผนที่ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
122 หน้า : ภาพสี, แผนที่ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
140 หน้า : ภาพสี, แผนที่ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
117 หน้า : ภาพสี, แผนที่ ; 30 ซม. + 1 CD-Rom
หนังสือทั่วไป
90 หน้า : ภาพสี, แผนที่ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
235 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
104 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
79 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
(xxii), 181 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
107 หน้า
หนังสือทั่วไป
(ก-ฑ), 197 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
60 หน้า
หนังสือทั่วไป
66 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
264 หน้า
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
550 หน้า
หนังสือทั่วไป
599 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. + คอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น
  View TOC
TOC:
 • การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบ
 • การวิเคราะห์การถดถอยพหุ
 • ความเข้าใจเบื้องต้นในโมเดลสมการโครงสร้าง
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
 • การวิเคราะห์เส้นทาง
 • การวิเคราะห์จำแนกประเภท
 • การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
 • การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม.
หนังสือทั่วไป
324 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 หลักการของโมเดลสมการโครงสร้าง
 • บทที่ 2 ความแปรปรวนร่วมและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์ความถดถอย
 • บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัย
 • บทที่ 5 โมเดลสมการโครงสร้าง
 • บทที่ 6กการใช้โปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
 • บทที่ 7 การวิเคราะห์ความถดถอยด้วย AMOS
 • บทที่ 8 การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ด้วย AMOS
 • บทที่ 9 โมเดลการวัด ปัจจัยเชิงยืนยัน
 • บทที่ 10 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS
หนังสือทั่วไป
328 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
410 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(23), 322 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
233 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  หนังสือเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนกงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ "โครงการสนับสนุนการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ"
Note: หนังสือเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนกงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ "โครงการสนับสนุนการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ"
หนังสือทั่วไป
325 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
164 หน้า : กราฟ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
510 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
323 หน้า : ภาพประกอบ
  View TOC
TOC:
 • กำเนิดเอกภพ
 • การกำเนิดกาแล็กซี่และโครงสร้างจักรวาล
 • จุดกำเนิดดาวฤกษ์
 • จุดกำเนิดของดาวเคราะห์
 • จุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิต
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(25), 508 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • กิตติกรรมประกาศ
 • คำนำ
 • คำนำผู้เขียน
 • ภาคที่หนึ่ง บริบททางวัฒนธรรม
 • ภาคที่สอง กำเนิดของแนวคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
 • ภาคที่สาม ชิ้นส่วนของปริศนา
 • ภาคที่สี่ ธรรมชาติของชีวิต
 • ภาคผนวก
หนังสือทั่วไป
207 หน้า
หนังสือทั่วไป
203 หน้า : ภาพประกอบ, ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
104 หน้า
หนังสือทั่วไป
190 หน้า : ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
197 หน้า
หนังสือทั่วไป
308 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
255 หน้า
หนังสือทั่วไป
246 หน้า
หนังสือทั่วไป
(11), 356 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
(11), 338 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
244 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
362 หน้า : ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
362 หน้า : ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
375 หน้า : ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
หน้าไม่เรียงลำดับ
หนังสือทั่วไป
หน้าไม่เรียงลำดับ
หนังสือทั่วไป
404 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
536 หน้า : ภารประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
296 หน้า
หนังสือทั่วไป
296 หน้า : กราฟ
หนังสือทั่วไป
48 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
47 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
131 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
248 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
235 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
221 หน้า
หนังสือทั่วไป
284 หน้า : ภาพประกอบสี