หนังสือทั่วไป
124 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    คณะวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามพิมพ์เป็รอนุสรณ์เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นปีที่ 120 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2556
Note: คณะวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามพิมพ์เป็รอนุสรณ์เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นปีที่ 120 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2556
หนังสือทั่วไป
258 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • 1. บทนำ
  • 2. ภูมิหลังและพื้นฐานความคิดของพระยาอนุมานราชธน
  • 3. การตอบสนองนโยบายทางการเมืองและวัฒนธรรมของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในทศวรรษ ๒๔๘๐
  • บทที่ 4 การนิยาม "ชาติไทย" และ "ความเป็นไทย" ในทศวรรษ ๒๔๙๐
  • บทที่ 5. การเสนอความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยในทศวรรษ ๒๕๐๐-๒๕๑๐
  • บทที่ 6 บทสรุป