หนังสือทั่วไป
107 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
440 หน้า
หนังสือทั่วไป
444 หน้า
หนังสือทั่วไป
275 หน้า
หนังสือทั่วไป
662 หน้า
หนังสือทั่วไป
413 หน้า
หนังสือทั่วไป
413 หน้า : ภาพประกอบสี
    เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และพิธีถวานปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แด่พระอาจารย์ซินติ้ง วัดโฝวกวงซัน เมืองเกาสง สาธารณรัฐจีนไต้หวัน วันที่ 9 กันยายน 2549 ณ วัดพระศรีมหาธาตุ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
Note: เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และพิธีถวานปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แด่พระอาจารย์ซินติ้ง วัดโฝวกวงซัน เมืองเกาสง สาธารณรัฐจีนไต้หวัน วันที่ 9 กันยายน 2549 ณ วัดพระศรีมหาธาตุ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หนังสือทั่วไป
340 หน้า
หนังสือทั่วไป
352 หน้า ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
274 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
384 หน้า
หนังสือทั่วไป
216 หน้า
หนังสือทั่วไป
290 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
169 หน้า
หนังสือทั่วไป
102 หน้า
หนังสือทั่วไป
117 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
90 หน้า
หนังสือทั่วไป
111 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
140 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
194 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
464 หน้า
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • คำบรรยายเรื่องปฐมเหตุของโลก-ชีวิต
  • สุนทรียภาพในพระพุทธศาสนา
  • พนะพุทธศาสนาในจีนเสรี
  • ประวัติพระไตรปิฎกฉบับจีนพากย์
  • กำเนิดพระพุทธรูปกริ่ง
หนังสือทั่วไป
160 หน้า
หนังสือทั่วไป
151 หน้า
หนังสือทั่วไป
31 หน้า ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
172 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
130 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
68 หน้า
หนังสือทั่วไป
68 หน้า
หนังสือทั่วไป
121 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
410 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
211 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
239 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.