หนังสือทั่วไป
943 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ ;
หนังสือทั่วไป
234 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
63 หน้า : ภาพประกอบ
  ได้รับพระราชทานรางวัลชั้นที่ 1 ในการประกวดประจำ พ.ศ. 2504 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน เนื่องในงานพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2504
ได้รับพระราชทานรางวัลชั้นที่ 1 ในการประกวดประจำ พ.ศ. 2504 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน เนื่องในงานพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2504
หนังสือทั่วไป
[45], 224 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทพิเศษ การประยุกต์พุทธธรรม
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ความเข้าใจพื้นฐาน
 • บทที่ 3 ผลการวิจัย
 • บทที่ 4 การอภิปรายผลการวิจัย
 • บทที่ 5 บทบาทของผู้บริหารการศึกษาในการพัฒนาประเทศ
 • บทที่ 6 บทบาทของผู้บริหารกับการพัฒนาประเทศ
 • บทที่ 7 สรุป
หนังสือทั่วไป
139 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
320 หน้า
หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ภาพประกอบ
  ชุดธรรมะในอากาศ ลำดับที่ 2
ชุดธรรมะในอากาศ ลำดับที่ 2
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(19), 204 หน้า ; 17 ซม.
หนังสือทั่วไป
263 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
26 หน้า : ภาพประกอบ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน เนื่องในงานพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2484
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน เนื่องในงานพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2484
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
104 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
222 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
30 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
259 หน้า
  พิมพ์แจกเป็นธรรมบรรณาการ มูลนิธิปัญญาประทีป
พิมพ์แจกเป็นธรรมบรรณาการ มูลนิธิปัญญาประทีป
หนังสือทั่วไป
63 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
504 หน้า ; 21 ซม. (ปกแข็ง)
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
303 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
193 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
227 หน้า ; ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบ

ทางเอก / 2551

หนังสือทั่วไป
340 หน้า
  การละสักกายทิฏฐิ -- ทางผิดที่ติดตาย -- ความสุดโต่งในข้างตามใจกิเลส -- ความสุดโต่งในข้างการบังคับกดข่มตนเอง -- การทรมานกาย -- การทรมานใจ -- จะเข้าสู่ทางสายกลางได้อย่างไร -- จากต้นสายถึงปลายทาง -- หัวใจกรรมฐาน -- เรื่องของพระใบลานเปล่า -- สุญญตา
การละสักกายทิฏฐิ -- ทางผิดที่ติดตาย -- ความสุดโต่งในข้างตามใจกิเลส -- ความสุดโต่งในข้างการบังคับกดข่มตนเอง -- การทรมานกาย -- การทรมานใจ -- จะเข้าสู่ทางสายกลางได้อย่างไร -- จากต้นสายถึงปลายทาง -- หัวใจกรรมฐาน -- เรื่องของพระใบลานเปล่า -- สุญญตา
หนังสือทั่วไป
206 หน้า
หนังสือทั่วไป
56 หน้า
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิมพ์ถวายมุทิตาสักการะ แต่พระมหาเถรานุเถระผู้มีอุปการคุณ ผู้บริหารระดับสูง คณาจารย์ พระเจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยที่ได้รับพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ ในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิมพ์ถวายมุทิตาสักการะ แต่พระมหาเถรานุเถระผู้มีอุปการคุณ ผู้บริหารระดับสูง คณาจารย์ พระเจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยที่ได้รับพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ ในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551
หนังสือทั่วไป
158 หน้า
หนังสือทั่วไป
72 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ
  เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พระวิบูลธรรมาภรณ์(เสรี สุปญฺโญ) 28 มิถุนายน 2551 ณ เมรุชั่วคราววัดสิริธรเทพรัตนาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม
Note: เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พระวิบูลธรรมาภรณ์(เสรี สุปญฺโญ) 28 มิถุนายน 2551 ณ เมรุชั่วคราววัดสิริธรเทพรัตนาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม
หนังสือทั่วไป
482 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
282 หน้า : ภาพประกอบ ; 16 ซม.
หนังสือทั่วไป
233 หน้า : ภาพประกอบ ; 17 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า
หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ภาพประกอบ
  ชุดธรรมะประยุกต์สำหรับคนรุ่นใหม่ ลำดับที่ 6
ชุดธรรมะประยุกต์สำหรับคนรุ่นใหม่ ลำดับที่ 6
หนังสือทั่วไป
27 หน้า : ตาราง ; 19 ซม.
  ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
หนังสือทั่วไป
240 หน้า
หนังสือทั่วไป
83 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
2, [24], 401 หน้า
  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • การปฏิบัติที่สุดโต่ง 2 สาย
 • อริยมรรคมีองค์ 8
 • ทุกขสัจ ความจริงคือทุกข์
 • สมุทยสัจ ความจริงคือเหตุให้เกิดทุกข์
 • นิโรธสัจ ความจริงคือความดับทุกข์
 • มรรคสัจ ความจริงคือทางสู่ความดับทุกข์
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับอริยสัจ
หนังสือทั่วไป
174 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
79 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
181 หน้า
หนังสือทั่วไป
24 หน้า ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
978 หน้า
หนังสือทั่วไป
181 หน้า
หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ภาพประกอบ ;
  ธรรมทานมูลนิธิ ร่วมกับคณะผู้มีจิตศรัทธาจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทานเพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา แด่ท่านพุทธทาสภิกขุ เนื่องในโอกาสวันพุทธทาส 27 พฤษภาคม 2551
ธรรมทานมูลนิธิ ร่วมกับคณะผู้มีจิตศรัทธาจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทานเพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา แด่ท่านพุทธทาสภิกขุ เนื่องในโอกาสวันพุทธทาส 27 พฤษภาคม 2551
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
618 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
  เนื่องในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร ทิพย์มณฑา)
เนื่องในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร ทิพย์มณฑา)
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ
  จัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการในวันอาสาฬหบูชา 2554
จัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการในวันอาสาฬหบูชา 2554
หนังสือทั่วไป
167 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
2 เล่ม ; 26 ซม.
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชพิธีพระราช ทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง วันเสาร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชพิธีพระราช ทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง วันเสาร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551
หนังสือทั่วไป
ข 102 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 1 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สี) วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร -- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 2 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร -- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 3 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดมหาธาตุย
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 1 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สี) วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร -- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 2 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร -- สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 3 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดมหาธาตุย
หนังสือทั่วไป
202 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
148 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบสี
  การวิเคราะห์กำหนดอายุองค์พระพุทธรูป -- รายการพระพุทธรูปสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร: ศิลปะลังกา ; ศิลปะทวารวดี ; ศิลปะลพบุรี ; ศิลปะล้านนา ; ศิลปะสุโขทัย ; ศิลปะอยุธยา ; ศิลปะรัตนโกสินทร์ ; ศิลปะลาว
การวิเคราะห์กำหนดอายุองค์พระพุทธรูป -- รายการพระพุทธรูปสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร: ศิลปะลังกา ; ศิลปะทวารวดี ; ศิลปะลพบุรี ; ศิลปะล้านนา ; ศิลปะสุโขทัย ; ศิลปะอยุธยา ; ศิลปะรัตนโกสินทร์ ; ศิลปะลาว
หนังสือทั่วไป
521 หน้า
  รวมบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 13-15 กันยายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวมบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 13-15 กันยายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หนังสือทั่วไป
102 หน้า
  พิมพ์ถวายเนื่องในโอกาส สมเด็จพระญาณวโรดม เจริญชนมายุครบ 92 9 มีนาคม 2551
พิมพ์ถวายเนื่องในโอกาส สมเด็จพระญาณวโรดม เจริญชนมายุครบ 92 9 มีนาคม 2551
หนังสือทั่วไป
354, [29] หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
40 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง
หนังสือทั่วไป
103 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบสี
  อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระวิบูลธรรมาภรณ์(เสรี สุปญฺโญ) ณ เมรุชั่วคราววัดสิรินทรเทพรัตนาราม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2551
Note: อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระวิบูลธรรมาภรณ์(เสรี สุปญฺโญ) ณ เมรุชั่วคราววัดสิรินทรเทพรัตนาราม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2551
หนังสือทั่วไป
ก-ฉ, 103 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า
  หนังสือชุดรัตนประทีปแห่งพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓ จัดพิมพ์เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
หนังสือชุดรัตนประทีปแห่งพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓ จัดพิมพ์เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
หนังสือทั่วไป
32 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พทุธศักราช 2551. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พทุธศักราช 2551. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพร
หนังสือทั่วไป
434 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
440 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
70 หน้า
หนังสือทั่วไป
288 หน้า
หนังสือทั่วไป
254 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
109 หน้า