หนังสือทั่วไป
167 หน้า ; 20 ซม.
หนังสือทั่วไป
674 หน้า
หนังสือทั่วไป
ณ, 157 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัตสำเนา, สารนิพนธ์ (ศศ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
ฉบับอัตสำเนา, สารนิพนธ์ (ศศ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 สำรวจตัวเองก่อนเรียนครู
 • บทที่ 2 เอ็นทรานซ์ 4.0 โควตา และรับตรง
 • บทที่ 3 สำรวจวิชาพื้นฐานคณะ
 • บทที่ 4 เจาะลึกแต่ละสาขา
 • บทที่ 5 อยากเป็นครูต้องฝึกสอน
 • บทที่ 6 กว่าจะเป็นครู
 • บทที่ 7 จบครุ...ไม่เป็นครู
หนังสือทั่วไป
260 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. ศาสตร์และศิลปะความเป็นครู
 • 2. บทบาทและความสำคัญของวิชาชีพครู
 • 3. แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
 • 5. กรณีตัวอย่างการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูมืออาชีพ
 • 6. การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของนิสิตวิชาชีพครู
 • 7. แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หนังสือทั่วไป
18 หน้า
  ในโอกาสกล่าวเปิดการสัมมนา"ประชาคมการเรียนรู้แห่งชาติ
Note: ในโอกาสกล่าวเปิดการสัมมนา"ประชาคมการเรียนรู้แห่งชาติ
หนังสือทั่วไป
103 หน้า
หนังสือทั่วไป
315 หน้า
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
92 หน้า
หนังสือทั่วไป
ฟ, 271 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 เอกสารและการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประเทศไทย 4.0
 • คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์สำหรับประเทศไทย 4.0
 • สมรรถนะครูที่พึงประสงค์สำหรับประเทศไทย 4.0
 • ระบบการผลิตครู
 • ระบบการพัฒนาครูของประเทศไทย
 • กลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตครู
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง