หนังสือทั่วไป
52 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
159 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
48 หน้า : ภาพประกอบสี

ตาก 2542

หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบสี

นนทบุรี 2542

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
64หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
183 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.

พิจิตร / 2542

หนังสือทั่วไป
52 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
209 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
457 หน้า : ตาราง, แผนที่
หนังสือทั่วไป
207 หน้า : ภาพประกอบ

ระยอง 2542

หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
47 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
163 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบสี แผนที่
หนังสือทั่วไป
48 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
24 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
52 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
63หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
60หน้า ภาพประกอบสี

เลย 2542

หนังสือทั่วไป
64หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
279 หน้า : ภาพประกอบ