หนังสือทั่วไป
328 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
328 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
334 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
305 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
440 หน้า
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

แคนาดา 2548

หนังสือทั่วไป
435 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่, บรรณานุกรม, ดรรชนี ; 23 ซม.
    เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกประกอบด้วย ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิหลังของแคนาดา ส่วนที่สอง ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่น่าเที่ยว สถานที่น่าสนใจเป็นพิเศษจะมีหมายเลขกำกับให้นำไปเทียบกับหมายเลขในแผนที่ และส่วนที่สามข้อควรรู้ในการท่องเที่ยว เป็นส่วนอ้างอิงข้อมูลในการเดินทาง โรงแรม ร้านอาห
เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกประกอบด้วย ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิหลังของแคนาดา ส่วนที่สอง ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่น่าเที่ยว สถานที่น่าสนใจเป็นพิเศษจะมีหมายเลขกำกับให้นำไปเทียบกับหมายเลขในแผนที่ และส่วนที่สามข้อควรรู้ในการท่องเที่ยว เป็นส่วนอ้างอิงข้อมูลในการเดินทาง โรงแรม ร้านอาห