หนังสือทั่วไป
183 หน้า : ภาพประกอบ ; 21.5 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. เข้าเรื่อง
 • 2. เมื่อจะศึกษาคุก
 • 3. เมื่อจะศึกชีวิตจิตรในคุก
 • 4. เมื่อ "ปฏิวัติ" ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • 5. เมื่อถูกจับ
 • 6. เมื่อแรกถูกคุมขัง
 • 7. เมื่ออยู่ลาดยาว
 • 8. เมื่อ "คอมมิวนิสต์" อยู่ลาดยาว
 • 9. เมื่อไปศาล
 • 10. เมื่อถูกปล่อยตัว
 • 11. ออกจากเรื่อง
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
368 หน้า
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
488 หน้า
หนังสือทั่วไป
304 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
395 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
363 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
376 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
248 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
195 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
310 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
324 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
จ, 280 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
272 หน้า
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
274 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม
  View TOC
TOC:
 • บทนำ พันธุศาสตร์ดั้งเดิม
 • ชีววิทยาระดับโมเลกุล
 • จีโนม
 • ธรรมชาติและการเลี้ยงดู
 • ยีนและโรคต่างๆ
 • เพศ ประวัติความเป็นมา และพฤติกรรม
 • เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์
 • พันธุศาสตร์ยุคใหม่
หนังสือทั่วไป
310 หน้า
หนังสือทั่วไป
294 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • ปรัชญา
 • ศาสนา
 • การเมือง
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศิลปะ
 • วิทยาศาสตร์
 • อภิธานศัพท์
 • ดัชนี
 • เกี่ยวกับผู้เขียน
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
205 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
296 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
284 หน้า
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ
  จุลสาร หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 16 มิถุนายน 2555-พฤษภาคม 2556
จุลสาร หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 16 มิถุนายน 2555-พฤษภาคม 2556
หนังสือทั่วไป
298 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
278 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
296 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.

Basic objective-C / 2556

หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
295 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
295 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
289 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
150 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
380 หน้า ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
262 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
xvii, 384 p. ; 28 ซม. + 2 CD-ROM computer optical disc
  Non-Latin script record
Non-Latin script record
หนังสือทั่วไป
310 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
94 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
252 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
257 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.

How to Portrait / 2556

หนังสือทั่วไป
153 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
416 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
155 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
368 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
189 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
384 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.

TU-GET Volume 1 / 2556

หนังสือทั่วไป
340 หน้า ; 26 ซม.

Typography / 2556

หนังสือทั่วไป
227 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
228 หน้า
หนังสือทั่วไป
578 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
208 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
359 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
66 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
335 หน้า
หนังสือทั่วไป
169 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
265 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
468 หน้า
หนังสือทั่วไป
375 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
101 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
214 หน้า ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
266 หน้า
หนังสือทั่วไป
171 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.