หนังสือทั่วไป
(7), 758 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
276 หน้า
หนังสือทั่วไป
132 หน้า
หนังสือทั่วไป
50 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
313 หน้า
หนังสือทั่วไป
179 หน้า
หนังสือทั่วไป
62 หน้า

Yoga in Bed 2550

หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
468 หน้า
หนังสือทั่วไป
331 หน้า
หนังสือทั่วไป
171 หน้า
หนังสือทั่วไป
123 หน้า
หนังสือทั่วไป
186 หน้า
หนังสือทั่วไป
336 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. + 1 computer optical disc (4 3/4 นิ้ว)
หนังสือทั่วไป
(9) 124 หน้า
หนังสือทั่วไป
223 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
763 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
724 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
307 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
230 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
105 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
388 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
737 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
205 หน้า : ตาราง + 1 ซีดี-รอม
หนังสือทั่วไป
351 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
416 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
(ก-ฎ) 362 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
234 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
132 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
หนังสือทั่วไป
315 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
จ, 401 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
98 หน้า
หนังสือทั่วไป
252 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
139 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
290 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
274 หน้า
หนังสือทั่วไป
142 หน้า
หนังสือทั่วไป
113 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
384 หน้า
หนังสือทั่วไป
211 หน้า
หนังสือทั่วไป
235 หน้า : ตารางประกอบ, แผนภูมิประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 • บทที่ 2 อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในต่างประเทศ : กรณีศึกษาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาะารณรัฐเกาหลี เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • บทที่ 3 แนวทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกาาระบบทวิภาคี
 • บทที่ 4 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในระบบทวิภาคี
 • บทที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการอาชีวศึกาาระบบทวิภาคี
 • บทที่ 6 การนิเทศการศึกษาในระบบทวิภาคี
 • บทที่ 7 การประเมินผลการศึกษาในระบบทวิภาคี
 • บทที่ 8 ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพในอาชีศึกษาในระบบทวิภาคี
หนังสือทั่วไป
206 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. + 1 CD-ROM
หนังสือทั่วไป
22 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
301 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
182 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ตำรวจกับการป้องกันอาชญากรรม
 • บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม
 • บทที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับการป้องกันอาชญากรรม
 • บทที่ 4 การป้องกันอาชญากรรมกับการพัฒนาระบบงานตำรวจ
 • บทที่ 5 การป้องกันอาชญากรรมกับสถาบันทางสังคม
 • บทส่งท้าย
หนังสือทั่วไป
304 หน้า
หนังสือทั่วไป
296 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
236 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(11), 654 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
163 หน้า : แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
254 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
121 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
138 หน้า
หนังสือทั่วไป
182 หน้า
หนังสือทั่วไป
134 หน้า
  สิ่งพิมพ์ สกศ. ; อันดับที่ 5/2546
สิ่งพิมพ์ สกศ. ; อันดับที่ 5/2546
หนังสือทั่วไป
136 หน้า
หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
400 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
400 หน้า
หนังสือทั่วไป
232 หน้า
  อริยบุคคลย่อมไม่ตกเข้าสู่มรณภูมิ ผู้ปรีชาย่อมไม่ตกสู่สภาวการณ์พ่ายแพ้ที่ใดมืดมนก็จงเลี่ยงไปสู่ที่อื่นรู้จักกระตุ้นความคิด เพื่อกอบกู้สถานการณ์ จงสังเกตและพิจารณาเนื้อแท้ของเรื่องราว แล้วเราจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ แม้เรื่องราวซับซ้อนมีเงื่อนงำ แต่เราจะทะลุปรุโปร่ง แม้เมื่อประสบอุปสรรคอันยุ่งยาก เราก็จะ
อริยบุคคลย่อมไม่ตกเข้าสู่มรณภูมิ ผู้ปรีชาย่อมไม่ตกสู่สภาวการณ์พ่ายแพ้ที่ใดมืดมนก็จงเลี่ยงไปสู่ที่อื่นรู้จักกระตุ้นความคิด เพื่อกอบกู้สถานการณ์ จงสังเกตและพิจารณาเนื้อแท้ของเรื่องราว แล้วเราจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ แม้เรื่องราวซับซ้อนมีเงื่อนงำ แต่เราจะทะลุปรุโปร่ง แม้เมื่อประสบอุปสรรคอันยุ่งยาก เราก็จะ
หนังสือทั่วไป
302 หน้า
หนังสือทั่วไป
(7), 121 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(19), 183 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
176 หน้า
หนังสือทั่วไป
252 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
118 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
383 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
341 หน้า
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฌ) 509 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
292 หน้า
หนังสือทั่วไป
158 หน้า
หนังสือทั่วไป
92 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
115 หน้า
หนังสือทั่วไป
148 หน้า : กราฟ
หนังสือทั่วไป
209 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม. + 1 CD-ROM