หนังสือทั่วไป
258 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • อุดมคติของหลักนิติธรรม
 • แองโกล-อเมริกันโมเดล (เน้นเรื่องรัฐธรรมนูญอเมริกัน)
 • บทวิพากษ์รัฐธรรมนูญอเมริกัน ตอนที่ 1 : ความไม่สมบูรณ์แบของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมแบบเสรี (liberal constitutionalism)
 • บทวิพากษ์รัฐธรรมนูญอเมริกัน ตอนที่ 2 : ประชาธิปไตย หรือภาพลวงตาของเสรีภาพ
 • โมเดลแบบรีพลับลิกันด้วยนิยามใหม่ ตอนที่ 1 : การรื้อปรับระบบรัฐธรรมนูญใหม่ แบบ Hayek
 • โมเดลแบบรีพลับลิกันด้วยนิยามใหม่ ตอนที่ 2 : เหนือกว่าการรื้อปรับระบบรัฐธรรมนูญใหม่ แบบ Hayek
หนังสือทั่วไป
214 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • นิติปรัชญา
 • สำนักกฎหมายธรรมชาติ
 • สำนักปฏฐานนิยมทางกฎหมาย
 • สำนักกฎหมายประวัติศาสตร์
 • สำนักสังคมวิทยาทางกฎหมาย
 • สำนักสัจนิยมทางกฎหมาย
 • สำนักกฎหมายมาร์กซิสต์.
หนังสือทั่วไป
532 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
53 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
354 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
278 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(10), 236 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
181 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฎ) 172 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์(ศน.ด.) พุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์(ศน.ด.) พุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
หนังสือทั่วไป
247 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
  ชุดเพื่อการศึกษา (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ลำดับที่ 2
Note: ชุดเพื่อการศึกษา (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ลำดับที่ 2