หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • ศาสนาพุทธในประเทศไทย
 • นิกายเถรวาท มหายาน และวัชรยาน
 • มหานิกายและธรรมยุติกนิกาย
 • รายนามพระอารามหลวง ฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต
 • สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแห่งสังฆมณฑล
 • พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐ พระองค์
 • การปกครองคณะสงฆ์ของไทย
หนังสือทั่วไป
106 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
209 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
148 หน้า
  จัดพิมพ์ถวายเป็นพุทธบูชาวันวิสาขบูชาพุทธศักราช 2539
Note: จัดพิมพ์ถวายเป็นพุทธบูชาวันวิสาขบูชาพุทธศักราช 2539
หนังสือทั่วไป
97 หน้า
หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
63 หน้า : ภาพประกอบ
  ได้รับพระราชทานรางวัลชั้นที่ 1 ในการประกวดประจำ พ.ศ. 2504 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน เนื่องในงานพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2504
ได้รับพระราชทานรางวัลชั้นที่ 1 ในการประกวดประจำ พ.ศ. 2504 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน เนื่องในงานพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2504
ดุษฎีนิพนธ์
ถ, 459 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือทั่วไป
134 หน้า
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานวันอนุสรณ์ 16 กันยายน 2541
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานวันอนุสรณ์ 16 กันยายน 2541
หนังสือทั่วไป
133 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
275 หน้า : ภาพประกอบสี
  พิมพ์เป็นธรรมทาน
พิมพ์เป็นธรรมทาน
หนังสือทั่วไป
148 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
118 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ก-ช), 149 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
117 หน้า ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
221 หน้า
หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
104 หน้า
  คณะรัฐบาลจัดพิมพ์ถวาย ในงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ตุลาคม 2552
คณะรัฐบาลจัดพิมพ์ถวาย ในงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ตุลาคม 2552
หนังสือทั่วไป
155 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
26 หน้า : ภาพประกอบ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน เนื่องในงานพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2484
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน เนื่องในงานพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2484
หนังสือทั่วไป
47 หน้า
  ได้รับพระราชทานรางวัลชั้นที่ 1 ในการประกวดประจำปี พ.ศ. 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน เนื่องในงานพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2529
ได้รับพระราชทานรางวัลชั้นที่ 1 ในการประกวดประจำปี พ.ศ. 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน เนื่องในงานพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2529
หนังสือทั่วไป
75 หน้า : ภาพประกอบ
  มุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสสมโภชหิรัณยบัฏและทำบุญฉลองชนมายุวัฒนมงคล ๖๕ ปี พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม รองแม่กองบาลีสนามหลวง รองประธานพระธรรมจาริก เจ้าคณะภาค ๖ กรรมการมหาเถรสมาคม
มุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสสมโภชหิรัณยบัฏและทำบุญฉลองชนมายุวัฒนมงคล ๖๕ ปี พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม รองแม่กองบาลีสนามหลวง รองประธานพระธรรมจาริก เจ้าคณะภาค ๖ กรรมการมหาเถรสมาคม
หนังสือทั่วไป
154 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
95 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
224 หน้า
หนังสือทั่วไป
229 หน้า
  คณะกรรมการนักศึกษา จัดพิมพ์ฉบับต้อนรับนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2533 27 กรกฎาคม 2533
คณะกรรมการนักศึกษา จัดพิมพ์ฉบับต้อนรับนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2533 27 กรกฎาคม 2533
หนังสือทั่วไป
96 หน้า
  มูลนิธิแนบ มหานีรานนท์ จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน ประกอบการศึกษา
มูลนิธิแนบ มหานีรานนท์ จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน ประกอบการศึกษา
หนังสือทั่วไป
329 หน้า : ภาพประกอบ
  View TOC
TOC:
 • พระโอวาท-โอวาท-คำสอน
 • เกี่ยวกับการบวช-ผู้บวช
 • เพชรจากพระไตรปิฎก
 • ธรรมะเพื่อความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติพระธรรมวินัย
 • สิ่งที่ควรทราบในการฝึกจิต
 • ระเบียบปฏิบัติที่ควรทราบ
หนังสือทั่วไป
332 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
  View TOC
TOC:
 • พระโอวาท-โอวาท-คำสอน
 • เกี่ยวกับการบวช-ผู้บวช
 • เพชรจากพระไตรปิฎก
 • ธรรมะเพื่อความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติพระธรรมวินัย
 • สิ่งที่ควรทราบในการฝึกจิต
 • ระเบียบปฏิบัติที่ควรทราบ
หนังสือทั่วไป
238 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
296 หน้า ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
(1-10) 247 หน้า
  เอกสารประกอบการสอน รายวิชาจริยธรรมกับการดำเนินชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาจริยธรรมกับการดำเนินชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หนังสือทั่วไป
98 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
194 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม
  บูชาสักการะพระคุณสูติกาล ครบ ๑๐๐ ปี ขององค์ปฐมสภานายก ม.จ.ร. พระพิมลธรรม (ข้อย) ฐานทตฺตมหาเถร อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ องค์ที่ ๑๕ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
บูชาสักการะพระคุณสูติกาล ครบ ๑๐๐ ปี ขององค์ปฐมสภานายก ม.จ.ร. พระพิมลธรรม (ข้อย) ฐานทตฺตมหาเถร อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ องค์ที่ ๑๕ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
ดุษฎีนิพนธ์
ก-ฎ, 135 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์(ศน.ด) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์(ศน.ด) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
หนังสือทั่วไป
240 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
1158 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
130 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
336 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
231 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
395 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
87 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
811 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
135 หน้า ; 18 ซม.
  จากหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ของพุทธทาส
จากหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ของพุทธทาส
หนังสือทั่วไป
215 หน้า
หนังสือทั่วไป
238 หน้า
  พิมพ์แจกเป็นธรรทาน ห้ามดัดแปลง
พิมพ์แจกเป็นธรรทาน ห้ามดัดแปลง
หนังสือทั่วไป
232 หน้า
หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
148 หน้า
หนังสือทั่วไป
384 หน้า
หนังสือทั่วไป
194 หน้า ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
72 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
83 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบสี
  หนังสือที่ระลึก
หนังสือที่ระลึก
หนังสือทั่วไป
68 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
285 หน้า
หนังสือทั่วไป
242 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
195 หน้า
  วารสารธรรมมาตา ปีที่ 5 เล่มที่ 2 ตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
วารสารธรรมมาตา ปีที่ 5 เล่มที่ 2 ตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
หนังสือทั่วไป
219 หน้า : ภาพประกอบ
  ชุดธรรมะประยุกต์สำหรับคนรุ่นใหม่ ลำดับที่ 3
ชุดธรรมะประยุกต์สำหรับคนรุ่นใหม่ ลำดับที่ 3
หนังสือทั่วไป
391 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
174 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
114 หน้า
  มรดกธรรม เล่มที่ 21
มรดกธรรม เล่มที่ 21
หนังสือทั่วไป
104 หน้า
หนังสือทั่วไป
108 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ก-ถ), 117 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  งานวิชาการเพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศรีลังกา เล่ม ๓
Note: งานวิชาการเพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศรีลังกา เล่ม ๓
TOC:
 • การสังคายนา...อินเดีย
 • การสังคายนา...ศรีลังกา
 • การฟื้นฟูพระศาสนา...ศรีลังกา
 • สมัยอาณาจักรคัมโปละ...ศรีลังกา
หนังสือทั่วไป
173 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
352 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
29 หน้า ; 30 ซม.
  ธรรมทานบุญกิริยา บรมราชูทิศ 5 ธันวาคม 2559
Note: ธรรมทานบุญกิริยา บรมราชูทิศ 5 ธันวาคม 2559
หนังสือทั่วไป
160 หน้า
  วัดมกุฏกษัตริยาราม พิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสที่ พระเทพวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวราจารย์ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2537
วัดมกุฏกษัตริยาราม พิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสที่ พระเทพวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวราจารย์ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2537
หนังสือทั่วไป
1-7, 659 หน้า ; 21 ซม.
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฎ) 289 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์(ศน.ด)พุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์(ศน.ด)พุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือทั่วไป
200 หน้า
หนังสือทั่วไป
88 หน้า
  พิมพ์ในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสบรมนิวาส ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พิมพ์ในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสบรมนิวาส ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
หนังสือทั่วไป
70 หน้า
หนังสือทั่วไป
62 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.