หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
    View TOC
TOC:
  • 1. ศาสตร์และศิลปะความเป็นครู
  • 2. บทบาทและความสำคัญของวิชาชีพครู
  • 3. แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
  • 5. กรณีตัวอย่างการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูมืออาชีพ
  • 6. การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของนิสิตวิชาชีพครู
  • 7. แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หนังสือทั่วไป
528 หน้า : ภาพประกอบ