หนังสือทั่วไป
498 หน้า
หนังสือทั่วไป
100 หน้า : ภาพประกอบ ;
หนังสือทั่วไป
123 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
261 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
240 หน้า ;
หนังสือทั่วไป
197 หน้า
หนังสือทั่วไป
143 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
159 หน้า
หนังสือทั่วไป
802 หน้า
หนังสือทั่วไป
391 หน้า
หนังสือทั่วไป
237 หน้า : แผนที่,ดรรชนี ;
    โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24
Note: โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
222 หน้า
หนังสือทั่วไป
176 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
10, 24 หน้า
หนังสือทั่วไป
320 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ ;
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ ;
หนังสือทั่วไป
152 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
684 หน้า
หนังสือทั่วไป
841 หน้า
หนังสือทั่วไป
601 หน้า
หนังสือทั่วไป
298 หน้า
หนังสือทั่วไป
660 หน้า
หนังสือทั่วไป
655 หน้า
หนังสือทั่วไป
601 หน้า
หนังสือทั่วไป
775 หน้า
หนังสือทั่วไป
672 หน้า
หนังสือทั่วไป
490 หน้า
หนังสือทั่วไป
403 หน้า
หนังสือทั่วไป
728 หน้า
หนังสือทั่วไป
252 หน้า
หนังสือทั่วไป
299 หน้า
หนังสือทั่วไป
229 หน้า
หนังสือทั่วไป
152 หน้า
หนังสือทั่วไป
121 หน้า
หนังสือทั่วไป
231 หน้า
หนังสือทั่วไป
244 หน้า
หนังสือทั่วไป
193 หน้า
หนังสือทั่วไป
158 หน้า
หนังสือทั่วไป
165 หน้า
หนังสือทั่วไป
202 หน้า
หนังสือทั่วไป
125 หน้า
หนังสือทั่วไป
208 หน้า
หนังสือทั่วไป
181 หน้า
หนังสือทั่วไป
215 หน้า
หนังสือทั่วไป
263 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
334 หน้า แผนที่
หนังสือทั่วไป
315 หน้า
หนังสือทั่วไป
475 หน้า ภาพประกอบสี
    เพื่อเป็นอาจาริยบูชาในโอกาสฉลองอายุครบ91ปีบริบูรณ์
Note: เพื่อเป็นอาจาริยบูชาในโอกาสฉลองอายุครบ91ปีบริบูรณ์
เรื่องสั้น
128หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
290หน้า ตาราง
หนังสือทั่วไป
191หน้า
หนังสือทั่วไป

หนังสือทั่วไป

หนังสือทั่วไป
175หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
268หน้า ภาพประกอบ
    ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม2545-พฤษภาคม2546)
Note: ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม2545-พฤษภาคม2546)
หนังสือทั่วไป
192หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
158หน้า ภาพประกอบ ตาราง
หนังสือทั่วไป
253 หน้า
หนังสือทั่วไป
272หน้า
หนังสือทั่วไป
238หน้า
เรื่องสั้น
204หน้า ภาพประกอบ
    รวมเรื่องร้างรักจากนักเขียนมืออาชีพ
รวมเรื่องร้างรักจากนักเขียนมืออาชีพ
หนังสือทั่วไป
170หน้า
หนังสือทั่วไป
262หน้า ภาพประกอบ
    รวบรวมจากคอลัมน์ จากเพื่อนถึงเพื่อน นิตยสารดิฉัน (ก.พ. 2544-เม.ย.2545)
Note: รวบรวมจากคอลัมน์ จากเพื่อนถึงเพื่อน นิตยสารดิฉัน (ก.พ. 2544-เม.ย.2545)
หนังสือทั่วไป
168หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
140หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
59หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี

ภูเก็ต 2544

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
60หน้า ภาพประกอบสี

นครปฐม 2539

หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
40หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
60หน้า ภาพประกอบ

ตาก 2542

หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบสี แผนที่

สงขลา 2545

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี

ระยอง 2542

หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบ

ระนอง 2543

หนังสือทั่วไป
64หน้า ภาพประกอบ

ราชบุรี 2541

หนังสือทั่วไป
47หน้า ภาพประกอบสี