เรื่องสั้น
341 หน้า ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
252 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
261 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
331 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
309 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฐ) 412 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,ดุษฎีนิพนธ์(ศน.ด)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2552
ฉบับอัดสำเนา,ดุษฎีนิพนธ์(ศน.ด)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2552