หนังสืออ้างอิง
56 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
360 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
525 หน้า : ตาราง
    โครงการสัมมนาทางวิชาการ : นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2554 "Garduate School, Mahamakut Buddhist University: Research Symposium 2011/2554
โครงการสัมมนาทางวิชาการ : นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2554 "Garduate School, Mahamakut Buddhist University: Research Symposium 2011/2554
หนังสืออ้างอิง
487 หน้า
นวนิยาย
555 หน้า