หนังสืออ้างอิง
199 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ฎ), 192 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม.) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม.) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
วิทยานิพนธ์
(ก-ช), 132 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
หนังสืออ้างอิง
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
162 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
หนังสืออ้างอิง
147 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
หนังสืออ้างอิง
13, 240, [1] หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
    สารบัญ : บทนำ -- เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดหรือบ้านโอ่งอ่าง -- การทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด -- เตามอญ ภูมิปัญญาช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด -- เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรของช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด -- ยุคทองของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด -- เครื่องปั้นนดินเผาเกาะเกร็ดฟื้นชีพอีกครั้ง
สารบัญ : บทนำ -- เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดหรือบ้านโอ่งอ่าง -- การทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด -- เตามอญ ภูมิปัญญาช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด -- เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรของช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด -- ยุคทองของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด -- เครื่องปั้นนดินเผาเกาะเกร็ดฟื้นชีพอีกครั้ง