หนังสืออ้างอิง
199 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ฎ), 192 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม.) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม.) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
วิทยานิพนธ์
(ก-ช), 132 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
หนังสืออ้างอิง
280 หน้า : ภาพประกอบ(สี) ; 28 ซม.
หนังสืออ้างอิง
147 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
หนังสืออ้างอิง
284 หน้า : ภาพประกอบ(สี) ; 28 ซม.
หนังสืออ้างอิง
219 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 อัศจรรย์อียิปต์
 • บทที่ 2 ประวัติศาสตร์และการเมือง
 • บทที่ 3 วิถีชีวิตและสังคม
 • บทที่ 4 ตำนานเทพเจ้าและศาสนา
 • บทที่ 5 ศิลปะและวัฒนธรรม