นวนิยาย
248 หน้า
วิทยานิพนธ์
(ก-ฒ) 122 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม.)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม.)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
นวนิยาย
4 เล่ม
นวนิยาย
352 หน้า
นวนิยาย
344 หน้า
นวนิยาย
151 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
600 หน้า : ภาพประกอบสี ; 36 ซม.
  จัดพิมพ์ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
จัดพิมพ์ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
นวนิยาย
531 หน้า
นวนิยาย
723 หน้า
หนังสืออ้างอิง
248 หน้า : ภาพประกอบสี
  คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙
นวนิยาย
309 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
883 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
586 หน้า
นวนิยาย
765 หน้า
นวนิยาย
621 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
733 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม ; 19 ซม.
นวนิยาย
761 หน้า
นวนิยาย
640 หน้า
หนังสืออ้างอิง
xiii, 473 หน้า ; 18 ซม.
หนังสืออ้างอิง
416 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
972 หน้า
หนังสืออ้างอิง
133 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
(ง), 145 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
797 หน้า
  จัดพิมพ์ในวโรกาสเฉลิมฉลอง 700 ปี เมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2539
Note: จัดพิมพ์ในวโรกาสเฉลิมฉลอง 700 ปี เมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2539
หนังสืออ้างอิง
525 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
245 หน้า : ภาพประกอบสี
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิมพ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลปีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิมพ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลปีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539
หนังสืออ้างอิง
195 หน้า : ภาพประกอบสี
  วุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙) จัดพิมพ์เพื่อทูลเกล้าทูลกกระหม่อมถวายเนื่องในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
วุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙) จัดพิมพ์เพื่อทูลเกล้าทูลกกระหม่อมถวายเนื่องในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
หนังสืออ้างอิง
458 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
820 หน้า ; 25 ซม.
  พิมพ์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
Note: พิมพ์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
หนังสืออ้างอิง
[86], 388 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
[88] 442 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
[130], 754 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
[95], 416 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
[94], 414 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
[87], 396 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(53), 513 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
[94], 760 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
[74], 554 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
[80], 476 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
[69], 329 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
184, 640 หน้า ; 27 ซม.
นวนิยาย
448 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม ; 19 ซม.
นวนิยาย
395 หน้า
นวนิยาย
342 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
190 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
685 หน้า
นวนิยาย
321 หน้า
นวนิยาย
255 หน้า
นวนิยาย
238 หน้า
นวนิยาย
206 หน้า
  นักเขียนเจ้าของรางวัลซีไรต์ ปี พ.ศ.2534
Note: นักเขียนเจ้าของรางวัลซีไรต์ ปี พ.ศ.2534
หนังสืออ้างอิง
866 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
2,362 หน้า, 6 เล่ม
นวนิยาย
133 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
นวนิยาย
344 หน้า
หนังสืออ้างอิง
111 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
1,072 หน้า
หนังสืออ้างอิง
793 หน้า