วิทยานิพนธ์
(ฎ), 111 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ฎ), 88 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ญ), 81 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ฎ), 89 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ฎ), 124 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ฌ), 105 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ฎ), 109 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ฏ), 103 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ฎ), 136 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ฒ), 165 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ซ), 155 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ต), 190 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.